1. ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, " Η θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ " (Μάρκον β’ 1-12).

«Πάνω από όλα η υγεία»
      Στο Ευαγγέλιο της Κυριακής Β' των Νηστειών, της Κυριακής της 12ης Μαρτίου του 2017, ένα Ευαγγέλιο που ίδιο και απαράλλακτο ψάλλετε εμελλώς από τους ιερείς όλης της Ορθοδοξίας,  βλέπουμε τον Χριστό να επιτελεί ένα ακόμα θαύμα και να θεραπεύει τον παραλυτικό της Καπερναούμ με μια και μόνο κουβέντα του. 
      χουμε συνηθίσει συχνά στην καθημερινότητα μας, βλέποντας ασθενής ανθρώπους γύρω μας και την αρρώστια να μην μας αφήνει κάποιες φορές να κάνουμε πραγματικότητα τα όνειρα μας, νὰ λέμε μια φράση ὅτι «πάνω ἀπ᾿ ὅλα εἶναι ἡ ὑγεία». Και λέγοντας το αυτό, ἐννοοῦμε συνήθως τὴν ὑγεία τοῦ σώματος. Ὡστόσο ὁ Κύριος στὸ σήμερα μᾶς καλεῖ νὰ στρέψουμε τὸ ἐνδιαφέρον μας στὴν ὑγεία τῆς ψυχῆς μας πρωτίστως. Γι’ αὐτὸ καὶ ὅταν μὲ πολλοὺς κόπους ἔφεραν μπροστά του ἕναν παράλυτο γιὰ νὰ τὸν θεραπεύσει, ἀφοῦ τὸν κοίταξε μὲ συμπάθεια, τοῦ εἶπε:«Τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου». Θέλησε δηλαδὴ νὰ χτυπήσει πρῶτα τὴν αἰτία, τὴν ἁμαρτία, κι ἔπειτα νὰ θεραπεύσει τὸ ἀποτέλεσμα, τὴν παράλυση τοῦ σώματος. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ μᾶς δίδαξε ὅτι ἡ συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν εἶναι πολυτιμότερη ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴ σωματικὴ ὑγεία. Διότι ἡ ἁμαρτία εἶναι ἡ χειρότερη ἀσθένεια, καὶ αὐτὴν πρέπει πρωτίστως νὰ καταπολεμήσουμε.

          Άς αναλογιστούμε, μέσα από αυτό το ευαγγελικό κείμενο που μας παραθέτει ο ευαγγελιστής Μάρκος σήμερα, πόσο ὑποφέρει ἡ άρρωστη ψυχή τοῦ ἀνθρώπου ποὺ εἶναι προσκολ­λημένη στὴν ἁμαρτία. Τὸ ἄγχος καὶ οἱ φοβίες, οἱ τύψεις καὶ οἱ ἐνοχές, ἡ ταραχὴ καὶ ἡ ἀγω­νία ἀπο­τελοῦν καταστάσεις ὀδυνη­ρές ποὺ βασανίζουν τὸν ἁμαρ­τωλό καὶ διώχνουν τὴν εἰρήνη ἀπὸ τὴν ψυχή του, την ειρήνη που τόσο έχουμε ανάγκη ειδικά στην δύσκολη εποχή που διανύουμε, την εποχή της δυστυχίας, της κατήφειας, της δυσπραγίας, της οικονομικής δυσχέρειας, της ανεργίας και των προβλημάτων που απορρέουν από αυτήν. 
       Ὁ Μέγας Βασίλειος χαρακτηρίζει τὴν ἁμαρτία ως «ἀρρωστία ψυ­χῆς», διότι­ ἡ ἁμαρτία ἀποτελεῖ τὴν πιὸ ἐπι­κίνδυνη καὶ θανατηφόρα νόσο. Οἱ ἀρ­ρώστιες τοῦ σώματος μᾶς ἐπηρεά­ζουν μόνο τὸ χρονικό διάστημα τῆς ἐ­­­­πίγειας ζωῆς μας, ἐνῶ οἱ ἀσθένειες τῆς ψυχῆς ἔ­­­χουν συνέπειες αἰώνιες καὶ συν­επάγονται τὸν αἰώνιο θάνατο, δηλαδὴ τὸν παντοτινό χωρισμό ἀπὸ τὸν Θεὸ στὴν αἰώνια κόλα­ση. Καὶ ὅπως σημειώνει ὁ ἅ­­γι­ος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, στὸν ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένη ἡ σημερινὴ Κυριακή, «οὗτός ἐ­­­­­στιν ὁ κυρίως θάνατος, τὸ διαζευ­­χ­θῆναι τὴν ψυχὴν τῆς θεί­­­ας ­χά­­ριτος καὶ τῇ ἁμαρτίᾳ συ­ζυγῆ­ναι... τοῦτον καὶ ἡμεῖς φύγωμεν πάσῃ δυνάμει». Δηλαδή, αὐτὸς εἶναι ὁ κυρίως θάνατος, τὸ νὰ χωρίσει ἡ ψυχὴ ἀπὸ τὴ θεία χάρη καὶ νὰ ἔλθει σὲ γάμο μὲ τὴν ἁμαρτία... Αὐτὸν τὸν θάνατο ἂς ἀποφύγουμε «πάσῃ δυνάμει»! Καὶ θὰ τὸν ἀποφύ­γουμε, ἂν καταπολεμήσουμε ἄ­­­μεσα τὴν ἁμαρτία.
             Εἶναι χαρακτηριστικὸ καὶ ἀξιοσημείω­το τὸ ἐνδιαφέρον ποὺ δείχνουμε οἱ ἄν­­θρωποι γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ σώματος.­ Φρον­τίζουμε νὰ κάνουμε τακτικά τὶς ἀπαραίτητες ἰατρικές ἐξετάσεις, λαμβά­­­νουμε φαρμακευτική ἀγωγή, δὲν δι­στά­­­ζουμε νὰ προχωρήσουμε καὶ σὲ ἐγ­­­χεί­­­ρηση, ὅσο ἐπώδυνη κι ἂν εἶναι, προ­­κειμένου νʼ ἀπο­κτή­σουμε τὴν ὑγεία μας. Καὶ γιὰ ὅλα αὐτὰ δὲν ὑπολογίζου­με οὔτε κόπους οὔτε χρήματα. Εἴ­­μαστε πρόθυ­μοι νὰ ταξιδέψουμε χιλιόμετρα μακριά καὶ νὰ ξοδέψουμε ὁλόκληρη περιουσία, γιὰ νὰ βροῦμε τὸν κατάλληλο γιατρό καὶ νὰ ἐπιτύχουμε τὴ θεραπεία. 

           Εἶναι συνεπῶς ἀπαραίτητο νὰ δείξουμε παρόμοιο ζῆλο καὶ γιὰ τὴ ὑγεία τῆς ψυχῆς μας. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ὁ μόνος Ἰατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων, εἶναι δίπλα μας. Μᾶς καλεῖ νὰ προσέλθουμε στὸ Μυστήριο­ τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως καὶ νὰ καταθέσουμε μὲ συντριβή καὶ μετάνοια τὸν πόνο τῆς ψυχῆς μας· νὰ ὁμολογήσουμε τὶς ἁμαρτίες καὶ τὴν προσωπική ἐνοχή μας καὶ νὰ λάβουμε­ τὴν ἄ­­­φεση καὶ τὴ συγχώρηση. Καὶ στὴ συνέχεια μᾶς περιμένει στὴ θεία Λει­τουργία, γιὰ νὰ κοινωνήσουμε τὰ Ἄ­­χραντα Μυστήρια «εἰς ἄφεσιν ἁμαρ­τιῶν» καὶ «εἰς ζωὴν αἰώνιον». 

             κτὸς ἀπὸ τὴ θεραπεία ὅμως ὑπάρ­χει καὶ ἡ πρόληψη. Στὴν ἐποχή μας γίνεται πο­­λύς λόγος γιὰ τὴν καλή διατροφή. Νὰ εἶναι ὑγιεινή, ἐπαρκής, πλούσια σὲ βιταμίνες καὶ θρεπτικά συστατικά... Πα­ρομοίως προβάλλεται καὶ ἡ ἀνάγκη νὰ διατηρεῖ ὁ ἄνθρωπος καλή φυσική κατά­­σταση . Καὶ ὅλα αὐτὰ γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ σώματος. Πόσο περισσότερο­ ὀφεί­λουμε νὰ φροντίζουμε γιὰ τὴν ψυχή μας!
         καθημερινὴ ἐπικοινωνία μὲ τὸν Θεὸ μέσῳ τῆς προσευχῆς, ἡ μελέτη­ τοῦ θείου λόγου, ἡ συμμετοχή μας στὴ θεία Λατρεία καὶ τὰ ἱερὰ Μυστήρια­ ἀ­­­ποτελοῦν ἀνεξάντλητες πηγές πνευ­μα­τικῆς τροφοδοσίας. Παράλληλα ἡ νηστεία, ἡ ἐγκράτεια, ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν τήρηση τῶν θείων ἐντολῶν δυναμώνουν τὴν ψυχή, ὥστε μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ νὰ μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπίζει μὲ ἐπιτυχία τὶς ἐπιθέσεις τοῦ πονηροῦ. 

              Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας μὲ τὸ παράδειγμά τους μᾶς διδάσκουν «ὑ­­­περορᾶν μὲν σαρκός, παρέρχεται γάρ· ἐπιμελεῖσθαι δὲ ψυχῆς, πράγματος ἀ­­­θανάτου». Νὰ μὴ δίνουμε δηλαδή μεγάλη σημασία στὸ σῶμα, ποὺ φθείρεται, ἀλλὰ νὰ φροντίζουμε μὲ ἐπιμέλεια τὴν ψυχή, ποὺ εἶναι ἀθάνατη. 
Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ        γαπητοί αναγνώστες της ιστοσελίδας μας, αδελφοί εν Χριστώ, διανύουμε τὴν Μεγάλη Τεσ­σαρακοστή, ποὺ εἶναι κατ’ ἐξοχὴν περίοδος αθλήσεως, νηστείας, προσευχής, περισυλλογής και μετανοίας. Ὁ Κύριος μᾶς καλεῖ με τα Μυστήρια τῆς Εκκλησίας Του, την εξομολόγηση, την Θεία Ευχαριστία και την Θεία Κοινωνία, γιὰ νὰ μᾶς θεραπεύσει. Οἱ εκκλησιές είναι ανοιχτές τις περισσότερες ώρες της ημέρας και της νύχτας, τελούν πρωϊνές και εσπερινές Προηγιασμένες Θείες Λειτουργίες, Απόδειπνα, κάθε Παρασκευή βράδυ κάνουν τους Χαιρετισμούς στην Παναγία μας, οι Πνευματικοί είναι έτοιμοι με το πετραχήλι τους και περιμένουν την μετάνοια σας, οι ιερείς τελούν το Μυστήριο του Ευχελαίου στο ναό και στα σπίτια των ενοριτών τους, τα κατηχητικά για μεγάλους και μικρούς είναι σε επαγρύπνηση
     Ἂς μὴν ἀναβάλλουμε άλλο την ψυχική θεραπεία μας, διότι ἡ ἀναβολή μπορεῖ νὰ εἶναι ολέθρια και καταστρεπτική. Ἂς προετοιμαστοῦμε κι ἂς προσ­έλθουμε στην εκκλησιά της Ενορίας μας και ειδικά στὴν ἱερὰ Ἐξομολόγηση, γιὰ νὰ ἀκούσουμε τὸν Κύριο νὰ λέει καὶ στὴ δική μας ψυχή... 
«Τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου».
TAG