Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

Η ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.


   "Θεοτόκε ἀειπάρθενε, τῶν ἀνθρώπων ἡ σκέπη, Ἐσθῆτα καὶ Zώνην τοῦ ἀχράντου σου σώματος, κραταιὰν τῇ πόλει σου περιβολὴν ἐδωρήσω, τῷ ἀσπόρῳ τόκῳ σου ἄφθαρτα διαμείναντα, ἐπὶ σοὶ γὰρ καὶ φύσις καινοτομεῖται καὶ χρόνος, διὸ δυσωποῦμέν σε, εἰρήνην τῇ πολιτείᾳ σου δώρησαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος".

Αποτέλεσμα εικόνας για Η ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
   Την  31η Αυγούστου, τελευταία ημέρα του εκκλησιαστικού έτους, γιορτάζουμε την Κατάθεση τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου. Ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸ ἱερὸ κειμήλιο ποὺ σχετίζεται μὲ τὸν ἐπίγειο βίο τῆς Θεοτόκου καὶ διασῴζεται μέχρι σήμερα στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Βατοπαιδίου στὸ Ἅγιο Ὅρος, στὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας. Ἡ ἴδια ἡ Θεοτόκος τὴν ὕφανε ἀπὸ τρίχες καμήλας. 
         Οἱ πληροφορίες γιὰ τὸν ἐπίγειο βίο τῆς Θεοτόκου εἶναι λιγοστὲς καὶ προέρχονται ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ ἀπὸ τὴν παράδοση ποὺ διασώθηκε ἀπὸ τοὺς ἀποστολικοὺς ἀκόμη χρόνους. Ἡ Θεοτόκος μέχρι τὴν Κοίμησή της παρέμεινε στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ἦταν μέλος τῆς πρώτης Ἐκκλησίας. Την φροντίδα τῆς εἶχε ἀναλάβει ὁ ἀγαπημένος μαθητὴς τοῦ Κυρίου, ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης. 
   Οἱ τελευταῖες στιγμὲς τῆς ἐπίγειας ζωῆς τῆς εἶναι θαυμαστὲς καὶ συγκινητικές. Κοντὰ τῆς βρέθηκαν οἱ Ἀπόστολοι οἱ ὁποῖοι ἔφτασαν ἀπὸ τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης στὰ Ἱεροσόλυμα μὲ τρόπο θαυμαστό, «ἐπὶ νεφελῶν» . Καὶ τότε, ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἐμφανίστηκε θριαμβευτικὰ «ἐπὶ νεφελῶν», μὲ τὴ συνοδεία πλήθους ἀγγέλων. Ἡ Θεοτόκος προσευχήθηκε στὸν Υἱό της, παρηγόρησε τοὺς Ἀποστόλους καὶ ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ εἶναι πάντα κοντὰ στὴν Ἐκκλησία γιὰ νὰ μεσιτεύει στὸν Υἱό της καὶ παρέδωσε τὴν πανάμωμη ψυχή της στὸν Κύριο. 

   Οἱ Ἀπόστολοι ἐναπόθεσαν τὴν Ἁγία Σορὸ τῆς Θεοτόκου σὲ «καινὸν μνημεῖον» στὴ Γεθσημανή. Ἐκεῖ ἡ Ἁγία Ἑλένη ἀργότερα ἔκτισε τὸ ναὸ τῆς Κοιμήσεως. Τρεῖς μέρες μετὰ τὴν κοίμηση κατέβηκε ὁ Κύριος μὲ τὴ συνοδεία τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ πλήθους ἀγγέλων. Ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαὴλ μὲ ἐντολὴ τοῦ Κυρίου παρέλαβε τὴν Ἁγία Σορὸ τῆς Θεοτόκου καὶ ὅλοι μαζὶ ἀνῆλθαν στοὺς οὐρανούς. Ἡ θαυμαστὴ Μετάσταση τῆς Θεομήτορος εἶχε συντελεστεῖ. Τὸ ἱερὸ Σῶμα τῆς ἐνώθηκε πάλι μὲ τὴν ἁγνὴ ψυχή της. 

   Ὁ Ἀπόστολος Θωμὰς ἦταν ὁ μόνος ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους ποὺ εἶδε τὴ θαυμαστὴ Μετάσταση τῆς Θεοτόκου. Δὲν εἶχε μπορέσει νὰ παρευρεθεῖ στὴν κηδεία τῆς εὐρισκόμενος στὶς Ἰνδίες. Ἐκεῖ, μετὰ ἀπὸ τρεῖς ἡμέρες, καὶ ἐνῷ τελοῦσε τὴ Θεία Λειτουργία, βρέθηκε στὴ Γεθσημανὴ μὲ θαυμαστὸ τρόπο καὶ εἶδε ὅλα ὅσα συνέβησαν. Τότε παρακάλεσε τὴν Παναγία νὰ τοῦ δώσει γιὰ εὐλογία τὴ Ζώνη της. Καὶ ἐκείνη, καθὼς ἀνέβαινε στοὺς οὐρανούς, τοῦ ἔριξε τὸ Ἱερὸ κειμήλιο «πρὸς δόξαν ἀκήρατον, ἀνερχομένη Ἁγνή, χειρί σου δεδώρησαι τῷ ἀποστόλῳ Θωμὰ τὴν πάνσεπτον Ζώνην σου» ψάλλουμε στὸ ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς τῆς Καταθέσεως τῆς Τιμίας Ζώνης. 

          Ἀπόστολος Θωμὰς στὴ συνέχεια πληροφόρησε καὶ τοὺς ὑπόλοιπους Ἀποστόλους γιὰ τὰ θαυμαστὰ αὐτὰ γεγονότα καὶ τοὺς ἔδειξε τὴν Ἁγία Ζώνη τῆς Παναγίας. Ἐκεῖνοι δοξολόγησαν τὸν Θεὸ καὶ τοῦ ζήτησαν νὰ τοὺς εὐλογήσει, καθὼς ἦταν ὁ μόνος ποὺ ἀξιώθηκε νὰ δεῖ τὴν ἔνδοξη Μετάσταση τῆς Θεοτόκου. 
      Τὴ διαφύλαξη τῆς Ἁγίας Ζώνης ἀνέλαβαν δύο φτωχὲς καὶ εὐσεβεῖς γυναῖκες στὰ Ἱεροσόλυμα, οἱ ὁποῖες φρόντιζαν τὴ Θεοτόκο. Παρέλαβαν μὲ εὐλάβεια τὸ ἱερὸ κειμήλιο καὶ ἀπὸ τότε τὸ ἔργο τῆς διαφύλαξής του συνέχιζε ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιὰ μία εὐλαβὴς παρθένος καταγόμενη ἀπὸ τὴν οἰκογένεια αὐτή. 
         ἀνακομιδὴ τῆς Τιμίας Ζώνης καὶ ἡ μεταφορά της στὴν Κωνσταντινούπολη ἔγινε ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Ἀρκάδιο (395-408). Ἡ ὑποδοχὴ τοῦ ἱεροῦ λειψάνου στὴ Βασιλεύουσα ἦταν λαμπρότατη. Ὁ αὐτοκράτορας κατέθεσε τὴν Τιμία Ζώνη τῆς Θεοτόκου σὲ λειψανοθήκη ποὺ ὀνόμασε «ἁγίαν σορόν» . Ἡ κατάθεση ἔγινε στὶς 31 Αὐγούστου, τελευταία μέρα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Στὴν πόλη τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου, τῆς ὁποίας Ὑπέρμαχος Στρατηγὸς καὶ Προστάτις ἦταν ἡ Θεοτόκος, θὰ φυλασσόταν πλέον ἡ Ἁγία Ζώνη τῆς Θεομήτορος. 

Αποτέλεσμα εικόνας για Η ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ          κόρη τοῦ Ἀρκάδιου, ἡ αὐτοκράτειρα Πουλχερία, ἀνήγειρε λαμπρὸ ναὸ πρὸς τιμὴ τῆς Παναγίας, τὸν περίφημο ναὸ τῆς Θεοτόκου τῶν Χαλκοπρατείων. (Χαλκοπράτεια ὀνομαζόταν ἡ συνοικία ὅπου κτίστηκε ὁ ναός• τὸ ὄνομά της ἡ συνοικία τὸ ἔλαβε ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐκεῖ πρὶν κατασκευάζονταν καὶ πωλοῦνταν χάλκινα ἀντικείμενα). Στὸ ναὸ αὐτὸ ἡ αὐτοκράτειρα κατέθεσε τὴν Ἁγία Ζώνη τῆς Παναγίας. Ἡ ἴδια μάλιστα ἡ Πουλχερία κέντησε μὲ χρυσὴ κλωστὴ τὴν Τιμία Ζώνη διακοσμώντας τὴν. Ἡ χρυσὴ αὐτὴ κλωστὴ εἶναι εὐδιάκριτη καὶ σήμερα στὸ τμῆμα ποὺ φυλάσσεται στὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. 
           αὐτοκράτορας Ἰουστίνος Β καὶ ἡ σύζυγός του Σοφία ἀνακαίνισαν τὸν ἱερὸ ναὸ τῶν Χαλκοπρατείων καὶ ἀνήγειραν ἐκεῖ καὶ τὸ παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Σοροῦ• ἐκεῖ, μέσα σὲ λειψανοθήκη καὶ πάνω στὴν Ἁγία Τράπεζα, φυλασσόταν ἡ Τιμία Ζώνη τῆς Θεοτόκου. 
           Πλῆθος πιστῶν συνέρρεαν γιὰ νὰ τὴν προσκυνήσουν μὲ εὐλάβεια ζητώντας ἀπὸ τὴν Παναγία νὰ μεσιτεύσει μὲ τὶς πρεσβεῖες της στὸν Κύριο. Πλῆθος θαυμάτων ἐπιτέλεσε ἡ Τιμία Ζώνη. Ἄνθρωποι δυστυχισμένοι καὶ πονεμένοι βρῆκαν λύτρωση μὲ τὴ θαυματουργὴ δύναμη τοῦ ἁγίου λειψάνου. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ὑμνήθηκε ἀπὸ φημισμένους ἀνθρώπους τῆς ἐποχής• μὲ τὴ χάρη τῆς Παναγίας καθαγιάζει τοὺς πιστοὺς ποὺ προσέρχονται εὐλαβικὰ γιὰ νὰ τὸ προσκυνήσουν• τοὺς ἀνυψώνει ἀπὸ τὴ φθορά, τοὺς ἀπαλλάσσει ἀπὸ ἀσθένειες καὶ θλίψεις. 

      Στὴ συνέχεια ἡ Ἁγία Ζώνη τεμαχίστηκε καὶ τεμάχιά της μεταφέρθηκαν σὲ διάφορους ναοὺς τῆς Κωνσταντινούπολης. Μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Πόλης ἀπὸ τοὺς Σταυροφόρους τὸ 1204, κάποια τεμάχια ἁρπάχτηκαν ἀπὸ τοὺς βάρβαρους καὶ ἀπολίτιστους κατακτητὲς καὶ μεταφέρθηκαν στὴ Δύση. Ἕνα μέρος ὅμως διασώθηκε καὶ παρέμεινε στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Πόλης ἀπὸ τὸν Μιχαὴλ Ἡ Παλαιολόγο. Φυλασσόταν στὸν ἱερὸ ναὸ τῆς Θεοτόκου τῶν Βλαχερνῶν. Ἡ τελευταία ἀναφορὰ γιὰ τὸ ἅγιο λείψανο εἶναι ἑνὸς ἀνώνυμου Ρώσου προσκυνητῆ στὴν Κωνσταντινούπολη μεταξύ του 1424 καὶ 1453. 
       Μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης ἀπὸ τοὺς Τούρκους τὸ 1453, εἶναι ἄγνωστο τί ἀπέγινε τὸ ὑπόλοιπο μέρος τῆς Ἁγίας Ζώνης στὴ συνέχεια. Ἔτσι τὸ μοναδικὸ σωζόμενο τμῆμα εἶναι αὐτὸ ποὺ φυλάσσεται στὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου• μὲ ἐξαιρετικὰ περιπετειώδη τρόπο ἔφτασε ἐκεῖ.
         Ἅγιος Κωνσταντῖνος εἶχε κατασκευάσει ἕναν χρυσὸ σταυρὸ γιὰ νὰ τὸν προστατεύει στὶς ἐκστρατεῖες. Στὴ μέση του σταυροῦ εἶχε τοποθετηθεῖ τεμάχιο Τιμίου Ξύλου• ὁ σταυρὸς ἔφερε ἐπίσης θῆκες μὲ ἅγια λείψανα Μαρτύρων, καὶ ἕνα τεμάχιο τῆς Τιμίας Ζώνης. Ὅλοι οἱ βυζαντινοὶ αὐτοκράτορες ἔπαιρναν αὐτὸν τὸν σταυρὸ στὶς ἐκστρατεῖες. Τὸ ἴδιο ἔπραξε καὶ ὁ αὐτοκράτορας Ἰσαάκιος Β Ἄγγελος (1185-1195) σὲ μία ἐκστρατεία ἐναντίον τοῦ ἡγεμόνα τῶν Βουλγάρων Ἀσᾶν. Νικήθηκε ὅμως καὶ μέσα στὸν πανικὸ ἕνας ἱερέας τὸν πέταξε στὸ ποτάμι γιὰ νὰ μὴν τὸν βεβηλώσουν οἱ ἐχθροί. Μετὰ ἀπὸ μερικὲς μέρες ὅμως οἱ Βούλγαροι τὸν βρήκαν• ἔτσι πέρασε στὰ χέρια τοῦ Ἀσᾶν. 
         Οἱ Βούλγαροι ἡγεμόνες μιμούμενοι τοὺς Βυζαντινοὺς αὐτοκράτορες ἔπαιρναν μαζί τους στὶς ἐκστρατεῖες τὸ σταυρό. Σὲ μία μάχη ὅμως ἐναντίον τῶν Σέρβων ὁ βουλγαρικὸς στρατὸς νικήθηκε ἀπὸ τὸν Σέρβο ἡγεμόνα Λάζαρο (1371-1389). Ὁ Λάζαρος ἀργότερα δώρισε τὸ σταυρὸ τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου στὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου μαζὶ μὲ τὸ τεμάχιο τῆς Τιμίας Ζώνης. 

      Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς διασῴζουν καὶ μία παράδοση σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἡ Τιμία Ζώνη τῆς Θεοτόκου ἀφιερώθηκε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Ἰωάννη ΣΤ' Καντακουζηνὸ (1341-1354), ὁ ὁποῖος στὴ συνέχεια παραιτήθηκε ἀπὸ τὸ ἀξίωμα, ἐκάρη μοναχὸς μὲ τὸ ὄνομα Ἰωάσαφ καὶ μόνασε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. 
         Τὰ θαύματα ποὺ πραγματοποίησε καὶ πραγματοποιεῖ ἡ Τιμία Ζώνη εἶναι πολλά. Βοηθᾷ εἰδικὰ τὶς στεῖρες γυναῖκες νὰ ἀποκτήσουν παιδί. Ἂν ζητήσουν μὲ εὐλάβεια τὴ βοήθειά της Παναγίας, τοὺς δίδεται τεμάχιο κορδέλας ποὺ ἔχει εὐλογηθεῖ στὴν λειψανοθήκη τῆς Ἁγίας Ζώνης• ἂν ἔχουν πίστη, καθίστανται ἔγκυες.
Αποτέλεσμα εικόνας για Η ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ     Αυτές είναι μερικές από τις πληροφορίες που συνέλεξε η ιστοσελίδα του ναού μας και σας τις παραθέτει στο σημερινό άρθρο της, μια ανάρτηση που είναι αφιερωμένη στην Κατάθεση της Τιμίας Ζώνης της Παναγίας μας, μια εορτή για την οποία δεν έχουμε πολλές πληροφορίες όμως η Ορθόδοξος Εκκλησία μας καθόρισε να εορτάζετε την τελευταία ημέρα του εκκλησιαστικού έτους, την 31η Αυγούστου, κλείνοντας έτσι με αυτήν την γιορτή της Παναγίας μας τον κύκλο της χρονιάς που πέρασε και ανοίγοντας τον και πάλι τον Σεπτέμβριο, αφού από αυτόν τον μήνα ξεκινά εκκλησιαστικά η νέα χρονιά και όχι τον Ιανουάριο, με μια ακόμα εορτή της Θεοτόκου, την Γέννηση της, την 8η Σεπτεμβρίου, και την εορτή της Συνάξεως των Δικαίων γονέων της, των Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, την επόμενη ημέρα. 
     Μια ημέρα πολύ σημαντική για όλους εμάς και για την Ενορία μας, μια και αυτή φέρει το όνομα τους και έχει τον ομώνυμο Ιερό Ναό τους, που τώρα ανεγείρεται από τους κατοίκους των Ανθοκήπων της Νέας Ευκαρπίας, για να μπορέσουμε να στεγάσουμε τους Αγίους μας αξιοπρεπώς, αλλά μαζί και τα όνειρα και τις ελπίδες μας, και σε αυτόν τον υπέργειο και υπέρλαμπρο Ναό πλέον να τελούμε τις Ακολουθίες και τα Πανηγύρια μας. 
     Μια ημέρα πολύ σημαντική για όλους εμάς τους Ανθοκηπιώτες, γιατί αυτή η ημέρα σηματοδοτεί την παρουσία των προστατών μας Αγίων στην ζωή μας, αλλά και προστατών των άτεκνων ζευγαριών, που έρχονται έρχονται αυτήν την ημέρα, την ημέρα της Μεγάλης μας Πανηγύρεως, την 8η και 9η Σεπτεμβρίου, για να πάρουν την ευχή του Αγίου αυτού ζευγαριού, του Ιωακείμ και της Άννας για την λύση των δεσμών της ατεκνίας τους και μέσα από τις πρεσβείες τους στον Εγγονό τους Χριστό, και με αυτές της Παναγίας Μητέρας Του και κόρης τους να αποκτήσουν το πολυπόθητο δώρο της τεκνογονίας.
Εμφάνιση θεοπατερες.jpg
αλλά και 10 & 11 Σεπτεμβρίου 2016
Σας προσκαλούμε λοιπόν στην χαρά της γιορτής μας και σας περιμένουμε την 8η, 9η, 10η & 11η Σεπτεμβρίου 2016, στην Μεγάλη μας Πανήγυρη!!! 

Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (ΑΓΙΑΣΜΑ) ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ.

Το Αγίασμα του Τιμίου Προδρόμου
της Νέας Ευκαρπίας.
      Χωμένο ανάμεσα σε τεράστια πλατάνια και γάργαρα νερά βρίσκεται το εκκλησάκι του Τιμίου Προδρόμου που εορτάζει στην μνήμη της αποκεφαλίσεως του, την 29η Αυγούστου.
      Στον όμορφο αυτόν χώρο αναβλύζει από πάντα θαρρείς το αγιασμένο νερό του Ιωάννου του Βαπτιστού, το "Αγίασμα" όπως το ξέρει ο κόσμος και έχει δώσει αυτήν την ονομασία στην τοποθεσία αυτή.
      Πανηγύρι μεγάλο διοργανώνει η Ενορία του Αγίου Γεωργίου της Νέας Ευκαρπίας κάθε χρόνο με Πανηγυρικό Εσπερινό και Αρτοκλασία την παραμονή της εορτής και Θεία Λειτουργία ανήμερα, ενώ το βραδάκι γίνεται ο Εσπερινός και η Παράκλησις του Αγίου για να κλείσει το εορταστικό διήμερο με χορούς και τραγούδια από τα χορευτικά συγκροτήματα των λαογραφικών Συλλόγων της Νέας Ευκαρπίας.
   Έτσι και φέτος τελέστηκε με κάθε λαμπρότητα η Ιερά Πανήγυρις του Παρεκκλησίου του Τιμίου Προδρόμου, στο "Αγίασμα" του, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει εκδοθεί από την Ενορία του Αγίου Γεωργίου της Νέας Ευκαρπίας στην οποία και διοικητικά υπάγεται, και στην οποία παρευρέθηκε πλήθος πιστών πανηγυριστών και ιερέων από τις όμορες Ενορίες της Νέας Ευκαρπίας και από όλη την Θεσσαλονίκη για να τιμήσουν τον Άγιο προστάτη της περιοχής μας.
    Ο Ιερός Ναός μας, των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, στους Ανθόκηπους της Νέας Ευκαρπίας συμμετέχοντας ενεργά και σε αυτήν την Πανήγυρη του όμορφου τόπου μας, παρέμεινε κλειστός και οι ιερείς μας βρέθηκαν εκεί στους εορτασμούς κάνοντας "Μονοκκλησιά", τόσο για τον Εσπερινό της παραμονής, την Κυριακή της 28ης το απόγευμα, όσο και για την Θεία Λειτουργία ανήμερα την Δευτέρα της 29ης Αυγούστου το πρωΐ, τιμώντας έτσι και με αυτόν τον τρόπο τους τοπικούς Αγίους μας, αλλά και βοηθώντας όλες τις Ενορίες της Νέας Ευκαρπίας, που αγωνίζονται να μεταφέρουν και να κληροδοτήσουν την κληρονομιά των προγόνων μας στις επόμενες γενεές, να τελέσουν με επιτυχία τις λατρευτικές και λαογραφικές εκδηλώσεις τους, προωθώντας τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής μας. 
Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ...   Σε αυτήν μας την προσπάθεια, η Ενορία μας, των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, προετοιμάζει από τώρα το επόμενο Μεγάλο Πανηγύρι της όμορφης γειτονιάς της Νέας Ευκαρπίας μας, των Ανθοκήπων, την Πέμπτη 8, την Παρασκευή 9 το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016, μπροστά στην ομώνυμη τεράστια πλατεία της εκκλησίας μας, που τώρα χτίστηκε για να στεγάσει τους Πολιούχους και Προστάτες Αγίους μας, τον Ιωακείμ και την Άννα, και σας προσκαλεί μέσω του σημερινού άρθρου της ιστοσελίδας της όλους εσάς, τους Ενορίτες μας, τους γείτονες και φίλους μας, τους προσκυνητές από μακριά, τους απλούς επισκέπτες ή τους πιστούς και ευλαβείς χριστιανούς, να συμμετάσχετε στην Ιερά Πανήγυρη των Αγίων και Δικαίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, εδώ στους Ανθόκηπους της Νέας 
Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης, η οποία θα γίνει σε μια εβδομάδα περίπου από τώρα.
        Φέτος ιδιαίτερα, με μεγάλη χαρά έχουμε να σας παρουσιάσουμε παράλληλα με την όμορφη και φιλόξενη κατακόμβη μας όπου προσωρινά τελούνται όλες οι Ακολουθίες μέχρι αποπερατώσεως του επάνω Ναού μας, τα Ιερά Λείψανα των Αγίων μας που θησαυρίζουμε στον Ναό, και την ενότητα και την προκοπή της μικρής και νεοσύστατης Ενορίας μας, έχουμε να σας δείξουμε και την πρόοδο των εργασιών ανοικοδόμησης του επάνω Ναού μας, που ενώ 
έχουμε τελειώσει την εξωτερική μορφή της εκκλησίας μας, τώρα έχουμε ξεκινήσει και την εσωτερική διαμόρφωση των χώρων, την μαρμαρόστρωση των πατωμάτων, το σοβάντισμα των τοίχων, την εγκατάσταση των ηλεκτρολογικών και των υδραυλικών εγκαταστάσεων, τοποθετήσαμε τις πόρτες και τα παράθυρα, εγκαταστήσαμε το ξυλόγλυπτο τέμπλο μας και σιγά-σιγά θα βάλουμε σε αυτό τις αγιογραφίες που θα το κοσμήσουν, προσφορές των πιστών που διαλέγοντας τον Άγιο της προτιμήσεως του θα γράφει το όνομα του στα 
δίπτυχα των δωρητών και αφιερωτών της νεόχτιστης εκκλησιάς μας,  αγοράσαμε τα στασίδια και τώρα μένει μια ακόμα ώθηση, ένα ακόμα θαύμα από τους Αγίους μας, για να προβούμε στην αγορά των πολυελαίων και αργότερα των μηχανημάτων κλιματισμού και την ηλεκτροδότηση του Ναού, και έτσι να μπορέσουμε, μετά και από όλα αυτά, να ανεβούμε επάνω, στον υπέργειο και περίλαμπρο Ναό μας και αφού πρώτα τελέσουμε τα Θυρανοίξια και τα Εγκαίνια του, εκεί πια να τελούμε και τις Πανηγύρεις μας και όλες τις Ακολουθίες και εκεί να δοξάζουμε τον Θεό και Δημιουργό μας, τον Υιό Του Χριστό και Εγγονό των Αγίων μας, του Ιωακείμ και της Άννας και κατά σάρκα Υιό της Παναγίας και Πάναγνης κόρης τους, της Αγίας αυτής οικογένειας, που ένωσε τον ουρανό με την γη και γεφύρωσε την Παλαιά με την Καινή Διαθήκη.
          Πολύ κοντά λοιπόν βρισκόμαστε στην αποπεράτωση και λειτουργία ακόμη ενός Ιερού, Ορθόδοξου, Ναού μέσα στα γεωγραφικά όρια της πατρίδας μας της Ελλάδος και μάλιστα του μοναδικού σε όλον τον κόσμο στο όνομα των Αγίων Θεοπατόρων, του  Ιωακείμ και της Άννας, αφού δεν υπάρχει πουθενά αλλού ενοριακός Ναός που να τιμά αυτούς τους δυο Αγίους που υπερβαλλόντως η Εκκλησία μας τους αναφέρει στο Συναξάρι της τρείς φορές τον χρόνο, στις 9 Δεκεμβρίου με την Σύλληψη της Αγίας Άννας, στις 25 Ιουλίου με την Κοίμηση της Αγίας Άννας και φυσικά στην Σύναξη των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, την 9η Σεπτρεμβρίου, ημερομηνία που κάθε χρόνο τελούμε και το Μεγάλο και ξακουστό Πανηγύρι μας, όπως θα γίνει και φέτος σε λίγες ημέρες.
Εμφάνιση θεοπατερες.jpg
αλλά και 10 & 11 Σεπτεμβρίου 2016
Σας περιμένουμε
στην χαρά της γιορτής μας...

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΗ...ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ!!!

Εμφάνιση θεοπατερες.jpg
...αλλά και 10 & 11 Σεπτεμβρίου 2016.
     Με τις Ιερές Πανηγύρεις τους, με Προσευχές, Ευχές και Ακολουθίες, μέσα στις εκκλησίες τους αρχικά, και κατόπιν έξω από τους Ναούς τους, στα προαύλια και στις πλατείες που φέρουν τα ονόματα των Αγίων τους, και όλα αυτά με επίκεντρο την Ενορία τους, τιμούμε εμείς οι χριστιανοί, ο αγαπημένος λαός του Θεού, τους μυριάδες των Αγίων της Ορθοδοξίας μας, και γιορτάζουμε όλοι μαζί αντάμα πανηγυρίζοντας πρώτα με Λιτανείες, Εσπερινούς και Θείες Λειτουργίες και μετά με χορούς κυκλωτικούς, με τραγούδια, γλέντια, φαγητό και διασκέδαση, μια ελληνική όμορφη παράδοση που έρχεται από παλιά και αποτελεί την ιστορία των παππούδων και των πατεράδες μας. 
     Ήρθε τώρα και η δική μας σειρά, να πανηγυρίσουμε τους Αγίους και Δικαίους Θεοπάτορες, τον Ιωακείμ και την Άννα στην ομώνυμη Ενορία τους, των Ανθοκήπων της Νέας Ευκαρπίας, ενωμένοι και αγαπημένοι με μπροστάρη την εκκλησιά και τον παπά της και κατόπιν όλους τους Λαογραφικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους της Νέας Ευκαρπίας, των Βλάχων το "Άγιο Πνέμα", των Μικρασιατών "Ουσάκ", των οικιστών των εργατικών κατοικιών "Μακεδονία" και του δικού μας Συλλόγου, των "Ανθοκήπων", που μαζί συνδιοργανώνουμε την Μεγάλη αυτή Πανήγυρη, αλλά και την πολιτεία με τον Δήμο της, του Παύλου Μελά και τις υπηρεσίες του σε απόλυτη συνεργασία, και να τρανώσουμε όλες αυτές τις παραδόσεις και τα έθιμα των προγόνων μας και να τις παραδώσουμε στην νέα γενιά, στα δικά μας παιδιά, ως μια κοιτίδα του ελληνορθόδοξου πολιτισμού και της λαογραφίας του τόπου μας και να φροντίσουμε να τα κάνουμε περήφανα για την πολύπαθη, μα τόσο όμορφη και γλυκιά πατρίδα τους.
     Με αυτό το πνεύμα και προσπαθώντας να προβάλλουμε και να διαδώσουμε την εκκλησιαστική και λαογραφική παράδοδη μας, τις ημέρες αυτές, λίγο πριν την Μεγάλη Πανήγυρη μας, από την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου και μέχρι το πέρας των πανηγυρικών εκδηλώσεων μας, στο εκκλησιαστικό τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό κανάλι "4Ε" θα δείτε και θα ακούσετε την πρόσκληση με το αναλυτικό πρόγραμμαγια για το Πανηγύρι μας, ενώ παράλληλα  ετοιμάσαμε και αυτό το μικρό βίντεο και θα το προβάλλουμε στα μέσα μαζικής δικτύωσης, στον λογαριασμό μας στο YouTube, αλλά και στην ιστοσελίδα μας,  www.intheopatoron.blogspot.gr  &  www.enetheopatoron.blogspot.gr, μα και στο facebook και στο Twitter, και στην τηλεόραση, στο τοπικό κανάλι "Europe one", για να σας κάνουμε να γίνεται και εσείς μέρος της χαράς μας και μέτοχοι αλλά και συμμέτοχοι στις προσπάθειες μας.


Σας περιμένουμε και φέτος 
στην Μεγάλη μας Πανήγυρη!!!

Σάββατο, 27 Αυγούστου 2016

ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΘΩΜΑΔΩΝ...

...π. Θωμάς Μικραγιαννανίτης.
Θωμά ιερομονάχου...
Αιωνία η μνήμη!!!

Η ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ.

Κατά την μοναστηριακή τάξη...
     ...προσαρμοσμένη όμως και στις λειτουργικές ανάγκες της Ενορίας μας, των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, των Ανθοκήπων της Νέας Ευκαρπίας, ξεκίνησε η Αγρυπνία μας, την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016 και ώρα 8.30 το βράδυ, αρχικά με το Απόδειπνο και τους Χαιρετισμούς της Παναγίας μας, ενώ αμέσως μετά ακολούθησε ο Εσπερινός της επόμενης ημέρας, της 27ης Αυγούστου, με τα "γράμματα" του εορτάζοντος 
Αγίου μας, του νεοφανούς και τόσο δημοφιλούς Αγίου της Ορθροδοξίας, του Αγίου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου, που προς τιμήν του τελούσαμε την όμορφη και κατανυκτική αυτή Ακολουθία της Αγρυπνίας, για να συνεχίσουμε αργότερα και λίγο πριν τα μεσάνυχτα με τον Όρθρο της εορτής, ενώ στις πρώτες ώρες της νέας ημέρας, ο ιερέας και λειτουργός μας π. Χρυσόστομος Τελίδης, με το "Ευλογημένη η Βασιλεία..." 
δήλωνε την έναρξη της τέλεσης της Θείας Λειτουργίας που ακολούθησε μέχρι την μία το πρωΐ του Σαββάτου, για να ολοκληρωθεί με το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και της αθρόας προσελεύσεως των πιστών προσκυνητών και επισκεπτών του Ιερού Ναού μας, στο Κοινό Άγιο Ποτήριο της Αλήθειας του Κυρίου μας. 
     Μόνος του ο π. Χρυσόστομος Τελίδης τέλεσε όλη την Ακολουθία της Ιεράς Αγρυπνία μια και ο έτερος εφημέριος του Ναού μας, ο π. Χρυσόστομος Κοτσίδης, έλλειπε σε άδεια, ενώ το αναλόγιο μας στόλισαν με τις γλυκιές φωνές και την ευγενική παρουσία τους, ο πρωτοψάλτης μας αρχικά, ο κος Ευάγγελος Δουδής, ο οποίος χρειάστηκε να φύγει για λίγο λόγω υποχρεώσεων, που όμως τον αντικατέστησαν αργότερα και συμπλήρωσαν την συντροφιά μας συμπροσευχόμενοι μαζί μας, επαξίως στο ψαλτήρι μέχρι να επιστρέψει, τα παιδιά μας από την όμορη Ενορία, 
της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, φίλοι και πνευματικά παιδιά του πατρός Χρυσοστόμου, ο οποίος διακόνησε την Ενορία αυτή για τρία συναπτά έτη, ενώ εντός του παραπετάσματος, στο Ιερό Βήμα, διηκόνησαν τον ιερέα μικροί ιερόπαιδες της εκκλησίας μας, οι οποίο τελειώνοντας τις διακοπές τους επέστρεψαν στο σπίτι τους και στην δροσερή και ασφαλή αγκαλιά του Ιερού Ναού μας και στην προστασία των Αγίων μας, του Ιωακείμ και της Άννας, των γονέων της Παναγίας μας και προγόνων του Εγγονού τους Χριστού.
          Κατά την διάρκεια της Αγρυπνίας μας, και συγκεκριμένα στην Λιτή του Εσπερινού, λιτανεύτηκαν η εικόνα του εορταζομένου Αγίου, του λαοφιλούς Αγίου Φανουρίου, μαζί με το Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά του ιατρού, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, 
προστάτου αυτών με προβλήματα στην όραση,  αλλά και Τίμιο Ξύλο και άλλα ενθύμια του Παναγίου Τάφου από τα Ιεροσόλυμα, θησαυροί μεγάλοι και ανεκτίμητοι που κατέχουμε από καιρούς παλιούς στην μικρή Ενορία μας και στον υπό κατασκευή Ναό μας, τους οποίους και τους "επιδεικνύουμε" με ευλάβεια αλλά και καμάρι σε κάθε ευκαιρία και ανάγκη των συμπολιτών και επισκεπτών μας, θησαυροί οι οποίοι τέθηκαν σε προσκύνημα και μας κράτησαν ιερή συντροφιά και προστασία μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες.
     Λίγο πριν την Δοξολογία, συγκεκριμένα στους Αίνους του Όρθρου και στον σολέα της εκκλησίας μας, η οποία για τις ανάγκες της Αγρυπνίας μας αμυδρά φωτίζονταν μόνο από τα κανδήλια του τέμπλου και από τις λαμπάδες της Αγίας Τραπέζης και του Ιερού Βήματος και μέσα σε απόλυτη ησυχία και κατάνυξη ο ιερέας έχρισε τους πιστούς με το ευλογημένο έλαιο της καντήλας στην εικόνας του ΑγίουΦανουρίου, κατά το αγιορείτικο τυπικό, "εις ίασιν ψυχής τε και σώματος" και όλοι προσκύνησαν τα Ιερά Λείψανα, μια ανάσα ανάπαυλας και ευλογίας πριν την έναρξη της Θείας Λειτουργίας.
     Πριν το "Δι' ευχών..." ο π. Χρυσόστομος, ευλόγησε όλες τις Φανουρόπιτες, που έφεραν οι κυρίες μας κάνοντας το τάμα τους προς τον Άγιο Φανούριο, και που απλωμένες πάνω στα τραπέζια του σολέα του Ναού μας και φωτισμένες με ένα κερί στην μέση της κάθε μιας από αυτές, θαρρείς και το μικρό αυτό φως τους έσχιζε το σκοτάδι της κατήφειας και της ασχήμιας του σύγχρονου κόσμου μας και το ίδιο αυτό φως, 
φώναζε με στεντόρεια φωνή πως ο η Εκκλησία του Χριστού μας είναι όρθια, είναι δυνατή και ακμαία παρά τις επιθέσεις που δέχεται, δεν ξεχνά τις παραδόσεις της, δεν ξεχνά τα ήθη, τα έθιμα και τις αξίες της, αλλά γεμίζει τους Ναούς της, ακόμη και μέχρι τα ξημερώματα, όπως σήμερα, που κατάμεστη η εκκλησιά μας, θύμιζε Κυριακή και Ανάσταση και όχι μια καθημερινή εργάσιμη ημέρα και μάλιστα παρά το προχωρημένο της ώρας και την κούραση των αγρυπνούντων μέσα στην προσωρινή υπόγεια μα τόσο φιλόξενη κατακόμβη του Ναού μας, ο πιστός λαός του Θεού ήταν μαζί μας, διατρανώνοντας έτσι την πίστη και την αγάπη του στον Χριστό και στην Εκκλησία Του. 
       Με το "Δι' ευχών..." ο π. Χρυσόστομος λίγα λόγια μας είπε για τον νεοφανή αυτόν Άγιο της Ορθοδοξίας, που με το νεανικό του σθένος και τα δώδεκα αβάσταχτα μαρτύρια που πέρασε και τέλος την θανάτωση του για τον Ζωοδότη Χριστό, είναι παράδειγμα για όλους εμάς που αγωνιζόμαστε να του μοιάσουμε και να κερδίσουμε, όχι το στεφάνι της Αγιοσύνης που επαξίως εκείνος κέρδισε, μια και δεν μπορούμε να φθάσουμε σε τέτοιο βαθμό αυταπάρνησης και σωματικής, αλλά και πνευματικής αντοχής, αλλά έστω την είσοδο μας στο Παράδεισο που μας ετοίμασε ο Ιδρυτής της Εκκλησίας μας Χριστός. 
      Κατόπιν μας προσκάλεσε όλους στο φιλόξενο Αρχονταρίκι της υπόγειας, προς το παρόν, μα πάντα καταδεκτικής εκκλησίας μας, όπου μας περίμενε Τράπεζα στρωμένη περίτεχνα από τις  κυρίες της διακονίας των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, ένα νόστιμο και γλυκό κέρασμα, τι άλλο από τις ευλογημένες από τον ίδιο Φανουρόπιτες, που με μεγάλη μαεστρία έφτιαξαν και φιλοτέχνησαν, κεντημένες θαρρείς με πολύ αγάπη και μαεστρία από τα ίδια τα χέρια των κυριών  μας, αλλά και δροσερό καρπούζι, ευλογία του Ναού μας σε προσκυνητές και επισκέπτες μας, "δια τον κόπον της Αγρυπνίας" σύμφωνα και πάλι με το αγιορείτικο τυπικό.
        Ο π. Χρυσόστομος μας αποχαιρέτησε έναν-έναν προσωπικά στα σκαλιά της κατακόμβης του Ναού μας, που προσωρινά εξυπηρετεί τις λατρευτικές ανάγκες της Ενορίας μας μέχρι, πρώτα ο Θεός, να αποπερατωθεί η εκκλησιά μας επάνω που είναι υπό κατασκευή ακόμα και σύντομα θα λειτουργήσει με την βοήθεια των Αγίων που θέλουν "το σπιτικό τους" αλλά και όλων σας που βοηθάτε με τον τρόπο σας, κάνοντας το όνειρο όλων ημών των Ανθοκηπιωτών, μια όμορφη και ευλογημένη πραγματικότητα. 
        Όμως ανανέωσε το "ραντεβού" μας για την επόμενη, πανηγυρική πια, Αγρυπνία μας, μια και θα είναι μέρος του εορταστικού λατρευτικού προγράμματος της Μεγάλης Πανηγύρεως της Ενορίας μας, την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016 το βράδυ, ανήμερα της μεγάλης εορτής της Συνάξεως των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, που θα γίνει μεθέορτα προς τιμήν τους. 
      Αλλά και όλο το εορταστικό αυτό τετραήμερο της Πανηγύρεως μας, Πέμπτη 8, Παρασκευή 9, Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016, θα τελούνται καθημερινά τόσο οι προγραμματισμένες λατρευτικές εκδηλώσεις μας, η Λιτανεία της Εφεστίου Εικόνος μας, ο Αρχιερατικός Εσπερινός, η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, οι ευχές της Αγίας Άννας για τα άτεκνα ζευγάρια, οι Ιερές Παρακλήσεις στους Αγίους μας, το Κτητορικό Μνημόσυνο και φυσικά η Αγρυπνία μας, που για πρώτη φορά είναι ενταγμένη στην Μεγάλη Πανήγυρη της Ενορίας μας και αφιερωμένη σε αυτούς. 
      Παράλληλα τα βράδια και μετά τις Ακολουθίες μέσα στον Ναό μας θα ακολουθήσουν και οι πολιτιστικές και λαογραφικές εκδηλώσεις που έχει ετοιμάσει η Ενορία μας σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο των Ανθοκήπων, με χορευτικά συγκροτήματα από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους της Νέας Ευκαρπίας, αλλά και μια όμορφη λαΐκή βραδιά για το Σάββατο 10/9 με λαοφιλείς καλλιτέχνες.

Σας περιμένουμε στην μεγάλη αυτή γιορτή της Ενορίας μας, για την Σύναξη των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης και σας ευχόμαστε...
...Καλή Πανήγυρη!!!