Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

Η ΕΥΧΗ ΣΤΟΝ ΦΥΛΑΚΑ ΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟ

Η προσευχή αυτή στον φύλακά μας Άγγελο
 λέγεται  στο τέλος του Μικρού Αποδείπνου. 
Καλό είναι να την λέμε κάθε βράδυ προτού κοιμηθούμε και να την μάθουμε και στα παιδιά μας.

     Άγιε Αγγελε, ο εφεστώς της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλίπης με τον αμαρτωλόν, μηδέ αποστής απ'εμού δια την ακρασίαν μου. 

    Μη δώης χώραν τω πονηρώ δαιμόνι κατακυριεύσαι μου τη καταδυναστεία του θνητού τούτου σώματος.

      Κράτησον της αθλίας και παρειμένης χειρός μου, και οδήγησόν με εις οδόν σωτηρίας. 
    Ναι, Αγιε Αγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μοι συγχώρησον, όσα σοι έθλιψα πάσας τα ημέρας της ζωής μου, και ει τι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. 
    Σκέπασόν με εν τη παρούση νυκτί και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ίνα μη εν τινι αμαρτήματι παροργίσω τον Θεόν. 
    Και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξαι με εν τω φόβω Αυτού, και άξιον αναδείξαι με δούλον της Αυτού αγαθότητος.
 Αμήν.
Η μετάφραση της ευχής στον φύλακα Άγγελο μας

 ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΟΝ ΦΥΛΑΚΑ ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΣ      Άγιε Άγγελε, εσύ που είσαι φύλακας (προστάτης) της άθλιας ψυχής μου και της
ταλαίπωρης ζωής μου, μή με εγκαταλείψεις τον αμαρτωλό, μήτε να απομακρυνθείς από μένα εξ αιτίας της χαυνότητός μου. 
     Μή επιτρέψης στον πονηρό δαίμονα να κυριαρχήσει επάνω μου κατατυραννώντας αυτό το θνητό μου σώμα.
     Κράτησε το ταλαίπωρο και παράλυτο χέρι μου και οδήγησέ με στην οδό της σωτηρίας.
     Ναι, άγιε Άγγελε του Θεού, εσύ που είσαι φύλακας και σκεπαστής της άθλιας ψυχής μου και του άθλιου σώματός μου, συγχώρησέ με για όλα εκείνα με τα οποία σε ελύπησα όλες τις ημέρες της ζωής μου, και για όσα αμάρτησα την σημερινή ημέρα.
     
 Σκέπασέ με και τούτη τη νύκτα και διαφύλαξέ με από κάθε επήρεια του αντιπάλου διαβόλου, για να μή παροργίσω τον Θεό με κάποιο αμάρτημα.
     Και συνάμα πρέσβευε για χάρι μου προς τον Κύριο, να με στερεώση στον θείο φόβο (σεβασμό) και να με κάνει δούλο άξιο της αγαθότητός του.
 Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου