Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ "Ο Όσιος Ιωάννης, συγγραφέας της Κλίμακος"

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ευαγγέλιο
Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 
22ης Μαρτίου 2015
*Αρχαίο κείμενο
Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ευαγγέλιοΤω καιρώ εκείνω άνθρωπός τις προσήλθε τω Ιησού γονυπετών αυτώ και λέγων διδάσκαλε, ήνεγκα τον υιόν μου προς σε, έχοντα πνεύμα άλαλον. Και όπου αν αυτόν καταλάβη, φήσσει αυτόν, και αφρίζει και τρίζει τους οδόντας αυτού, και ξηραίνεται· Kαι είπον τοις μαθηταίς σου ίνα αυτό εκβάλωσι, και ουκ ίσχυσαν. ο δε αποκριθείς αυτώ λέγει ώ γενεά άπιστος, έως πότε προς υμάς έσομαι; έως πότε ανέξομαι υμών; φέρετε αυτόν προς με. Και ήνεγκαν αυτόν προς αυτόν. Και ιδών αυτόν ευθέως το πνεύμα εσπάραξεν αυτόν, και πεσών επί της γης εκυλίετο αφρίζων.
Και επηρώτησε τον πατέρα αυτού· πόσος χρόνος εστίν ως τούτο γέγονεν αυτώ; ο δε είπε· παιδιόθεν. Και πολλάκις αυτόν εις το πυρ έβαλε και εις ύδατα, ίνα απολέση αυτόν αλλ’ ει τι δύνασαι, βοήθησαν ημίν σπλαγχνισθείς εφ' ημάς. ο δε Ιησούς είπεν αυτώ το εί δύνασαι πιστεύσαι, πάντα δυνατά τω πιστεύοντι. Και ευθέως κράξας ο πατήρ του παιδιού μετά δακρύων έλεγε- πιστεύω, κύριε βοήθει μου τη απιστία. Ιδών δε ο Ιησούς ότι επισυντρέχει όχλος επετίμησε τω πνεύματι τω ακαθάρτω λέγων αυτώ· το πνεύμα το άλαλον και κωφόν, εγώ σοι επιτάσσω, έξελθε εξ' αυτού και μηκέτι εισέλθης εις αυτόν. Και κράξαν και πολλά σπαράξαν αυτόν εξήλθε, και εγένετο ωσεί νεκρός, ώστε πολλούς λέγειν ότι απέθανεν. ο δε Ιησούς κρατήσας αυτόν της χειρός ήγειρεν αυτόν και ανέστη.
Και εισελθόντα αυτόν εις οίκον οι μαθηταί επηρώτων αυτόν κατ' ιδίαν, ότι ημείς ουκ ηδυνήθημεν εκβαλείν αυτό. Και είπεν αυτοίς· τούτο το γένος εν ουδενί δύναται εξελθείν ει μη εν προσευχή και νηστεία. Και εκείθεν εξελθόντες παρεπορεύοντο δια της Γαλιλαίας και ουκ ήθελεν ίνα τις γνώναι. εδίδασκε γαρ τους μαθητάς αυτού ότι ο υιός του ανθρώπου παραδίδοται εις χείρας ανθρώπων, και αποκτενούσιν αυτόν, και αποκτανθείς τη τρίτη ήμερα αναστήσεται». 
*Νεοελληνική ερμηνεία
Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ευαγγέλιο
Εκείνο τον καιρό ένας άνθρωπος πλησίασε τον Ιησού, γονάτισε μπροστά του και είπε· Διδάσκαλε,· σου έφερα το γιο μου, που έχει πνεύμα άλαλο· Και όπου τον πιάσει τον ρίχνει κάτω, και αφρίζει και τρίζει τα δόντια του και ξεραίνεται· και είπα στους μαθητές σου για να το βγάλουν και δεν μπόρεσαν. Και ο Ιησούς του αποκρίθηκε και λέγει· Ω γενεά άπιστη, ως πότε θα είμαι μαζί σας ως πότε θα σας βαστάξω; Φέρτε μου εδώ το παιδί. Και του το έφεραν. Και όταν το παιδί είδε τον Ιησού, αμέσως το πονηρό πνεύμα το τράνταξε και έπεσε στη γη και κυλιόταν αφρίζοντας.
Και ο Ιησούς ρώτησε τον πατέρα του· Πόσος καιρός είναι από τότε που το έπαθε; Και ο πατέρας είπε· Από τότε που ήταν παιδί. Και πολλές φορές και στη φωτιά τον έριξε και στο νερό για να τον ξεκάμει· μα αν κάτι μπορείς, λυπήσου μας και βοήθησε μας. Και ο Ιησούς του είπε· Αν μπορείς να πιστέψεις, όλα είναι δυνατά σ' εκείνον που πιστεύει. Και αμέσως έβαλε φωνή ο πατέρας του παιδιού με δάκρυα και είπε· Πιστεύω Κύριε· βόηθα με στην απιστία μου. Και όταν είδε ο Ιησούς πως μαζεύεται κόσμος, μίλησε αυστηρά στο ακάθαρτο πνεύμα και του λέγει: Πνεύμα άλαλο και κουφό, εγώ σε διατάζω, να βγεις από το παιδί και να μην ξαναμπείς σ' αυτό. Και το πνεύμα, αφού έβαλε μεγάλη φωνή και τράνταξε δυνατά το παιδί, βγήκε· και το παιδί έγινε σαν νεκρό, ώστε πολλοί να λέγουν πως πέθανε. Και ο Ιησούς το ‘πιασε από το χέρι και το σήκωσε και εκείνο στάθηκε ορθό. 
Και όταν ο Ιησούς πήγε στο σπίτι οι μαθητές του τον πήραν κατά μέρος και τον ρωτούσαν: Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε το πονηρό πνεύμα; Και τους είπε· Τα πονηρά πνεύματα με κανέναν τρόπο δε βγαίνουν παρά μόνο με προσευχή και με νηστεία. Και αφού βγήκαν από εκεί διάβαιναν κρυφά μέσα από τη Γαλιλαία και κανείς δεν ήθελε να το ξέρει. Γιατί δίδασκε τους μαθητές του και τους έλεγε πως ο υιός του ανθρώπου παραδίνεται στα χέρια των ανθρώπων και θα τον σκοτώσουν και αφού πεθάνει την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί. 
"... πόσος χρόνος εστίν ως τούτο γέγονεν αυτώ;  ο δε είπε·  παιδιόθεν." 
     Η Ορθόδοξος Εκκλησία μας σήμερα, Δ΄Κυριακή των Νηστειών, εκφράζει μέσω του Ευαγγελίου που θα διαβαστεί από τους ιερείς της απ' άκρη σ' άκρη της γης, στα βάθη και στα πλάτη του πλανήτη μας, όπου κατοικεί και ευδοκιμεί το Ορθόδοξο πνεύμα,  την μεγάλη ανησυχία της για τα "άρρωστα" παιδιά της, που ίσως δεν θα βρεθεί να τα οδηγήσει κοντά της κανένας γονιός, κανείς πατέρας, όπως αυτός της περικοπής της θεραπείας του σεληνιαζομένου νέου από τον ιδρυτή της, τον Σωτήρα μας Χριστό. 
        Δραματικ κατάσταση παιδιο κα γονέα μας παρουσιάζεται στν σημεριν εαγγελικ περικοπή, η οποία και δηγε τν σκέψη μας στ παράλληλο σύγχρονο δρμα πολλν γοριν κα κοριτσιν κα δύστυχων γονέων, τς τραγικς στ᾿ λήθεια ποχς μας.   Πιάνεται νάσα μας μπροστ σ᾿ ατ τ δρμα κα π τν γωνία κα τν πόνο γι τος ξιολύπητους γονες κα τ δυστυχισμένα παιδιά, μένουμε μήχανοι και φωνοι, ενώ να «γιατ» ναπηδάει από μέσα μας, ξιώνοντας μιν πάντηση κα μι σωστ λύση στ δρμα πο δημιουργε τόσο σπαραγμ κα κλάμα.
     Εχε «πνεμα λαλον» νέος του εαγγελικο ναγνώσματος κα τάσεις ατοκαταστροφς π τν πήρεια το δαίμονος. Ετύχησε μως ν δηγηθ π τν πατέρα του στ Χριστ κα θεραπεύτηκε. διάβολος, γαπητοί μου, εναι ντότης, πρόσωπο, κα τ ργο του εναι καταστρεπτικ γι τν νθρωπο κα τν δημιουργία, τν φύση. Κάποιοι σήμερα σχυρίζονται τι διάβολος εναι πλ προσωποποίηση το κακο, ψευδαίσθηση τν χριστιανν, πο πιμένουν ν βλέπουν παντο δαιμόνια. 
         Ἡ γία Γραφ μως διδάσκει τι «ες τοτο φανερώθη Υἱὸς το Θεο να λύσ τ ργα το διαβόλου» (Α’ ωάν. 3-8) κα κόμα πς σαρκώθηκε κα σταυρώθηκε κα πέθανε καὶἀναστήθηκε «να δι το θανάτου καταργήσ τν τ κράτος χοντα το θανάτου, τουτέστιν τν διαβόλον» (βραίους 2-14). Τ κακ εναι τι παιδεία μας κα λος  πολιτισμός μας γνοε τν περ δαιμόνων κα διαβόλου πραγματικότητα κα χι μόνο δν τν ντιμετωπίζει, λλ διστάζει ν τν ψηλαφίσει κα ν προβληματισθεί, ν μιλήσει γι διάβολο κα μαρτία. τσι λοιπν μεγιστοποιεται κίνδυνος ν μείνει  σημερινς νθρωπος νίσχυρος, δύνατος, λύτρωτος.
     Σήμερα δαιμονικ πήρεια κφράζεται στν νθρωπο μ ποικίλους τρόπους. πλέον συνήθης της κδήλωση εναι λλειψη κάθε νδιαφέροντος γι τς καθημερινς δραστηριότητες τς ζως, τ ασθημα νικανότητας, μμονη δέα πς «δν ξίζει κανες ν ζ». θυμία κα πλήρης διαφορία γι λα. Κα τσι μ πεσμένο θικό, χωρς κανένα κέφι, μ πλήρη διαταραχ το ψυχικο συστήματος κα γκατάλειψη κάθε πνευματικο κα θρησκευτικο μέσου πικοινωνίας μ τ Θεό, πέρχεται κα κατάρρευση το νευρικο συστήματος, πο δηγε σ πλήρη πογοήτευση, μοναξι κα συχν πόγνωση.
Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ευαγγέλιο
        Ὁ γιος Νελος τονίζει πς δαιμονικ ατ πήρεια εναι «σκώληξ καρδίας» πο θίγει καίρια τν ψυχ κα σν λλο σκουλήκι κατατρώγει στ συνέχεια κα διαλύει λόκληρη τν νθρώπινη παρξη. Κα γιος ωάννης, συγγραφέας τς κλίμακας τν ρετν, πο σήμερα, Δ΄Κυριακή των Νηστειών, προβάλλεται για το συγγραφικό του έργο και εορτάζεται για την αγιοσύνη του π τν κκλησία μας, ατ τν δαιμονικ πήρεια τν ποκαλε κηδία. Λέγει λοιπν σιος· «κηδία εναι παράλυσις τς ψυχς, χαλάρωσις νο, κνηρία, διαφορία, πρς πάντα γνα, μσος κατ το παγγέλματος» πο λα ατ περγάζονται συστηματικ τν θάνατο, πως χαρακτηριστικ τονίζει πόστολος Παλος· « δ το κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται» (Β’ Κορινθ. 7-10).  δε ερς Χρυσόστομος, που δεν έχει αφήσει κανένα ασχολίαστο σύγχρονο πρόβλημα ανά τους αιώνες, σημειώνει· " πλέον βλαβερ π᾿ λες τς δαιμονικς νέργειες εναι περβολ τς θυμίας, δηλαδή τς κατάθλιψης κα τς πελπισίας".
     Ποι μως εναι  βασικότερη ατία λης ατς τς δραματικς καταστάσεως; Χωρς μφιβολία ψυχικ ρημι π᾿ τ Χάρη το Θεο. συγκλονισμς π᾿ τν πιστία κα τν θεΐα πο προκαλε φοβερ κεν στν ψυχικ κόσμο το νθρώπου. τομικιστική, γωιστική, νετη ζωή. κορεσμός, πληστία, τεμπελι κα φυσικ τ ναρκωτικά, κάθε είδος ναρκωτικά, τα οποία καθώς μαθαίνω δεν λείπουν και από την δική μας γειτονιά.
         Ἀπ᾿ που διώχνεται Θεός αδελφοί μου, μην γελιέστε, τ δίχως λλο, θέτει πόδι τν δια κιόλας στιγμ σατανς, πο ξωθε τ πράγματα πρς τν πόγνωση, τν κηδία, τν θυμία, τν κατάθλιψη. Εναι μως καιρς ν καταλάβουμε πς μόνον ατρς τν ψυχν κα τν σωμάτων, Θεάνθρωπος ησος, μπορε ν βοηθήσει θετικ κα ποτελεσματικά. Τ φάρμακα πο προσφέρει εναι « ναθέρμανση τς πίστεως κα τς γάπης πρς τν Θεόν». προσευχή. μυστηριακ ζωή. ξομολόγηση γι ψυχικ ερήνευση. Προσφέρει τος καρπος το γίου Πνεύματος κα μάλιστα τς θεϊκς γάπης, ποία «ξω βάλλει τν φόβον» (Α’ ωάν. 4-18).
        Ἡ γωγ τν παιδιν μας εναι, καθς διαπιστώνεται καθημερινά, π᾿ τος γονες πρτα κα στερα π᾿ λη τν δομ τς σύγχρονης κοινωνίας κα παιδείας, ντιπαιδαγωγική, φύσικη, ντίθεη, ντιχριστιανική. Δημιουργον ο πι πολλο γονες να δυ παιδι κα ατ τύπους καλομαθημένους, γωιστές, στείρους π συναισθήματα κα δανικά, μαλθακούς, μ δεια ψυχή π Θε κα π ζω νώτερη, θρησκευτική. εκκλησιαστική. Κα φο μετά, στ σχολεα, γίνεται πλήρης ποπροσανατολισμός, πάλι χωρς Θε κα δανικά, εναι δυνατν ν μ βρεθον τ παιδι αυτό στ κενό, ν μν κδηλώνονται σν «λαλα κα κωφά»;
     Στην Ενορία μας, των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, των Ανθοκήπων της Νέας Ευκαρπίας, αντιλαμβανόμενοι εξ' αρχής την δυσκολία της κατάστασης αυτής των νέων μας, τόσο στα σπίτια τους, όσο και στα σχολειά τους, δεν μείναμε άπραγοι, μα με δυσκολίες και κόπο μεγάλο προσκαλέσαμε τα παιδιά αυτά στην εκκλησιά τους, γεμίσαμε τα κατηχητικά τους, φτιάξαμε χώρους ειδικά για αυτά, σύγχρονους και όμορφους, χρησιμοποιήσαμε με τα λίγα χρήματα που διαθέταμε, την τεχνολογία και την σωστή γνώση της για να τα αγκαλιάσουμε, μιλήσαμε την δική τους γλώσσα πρώτα για τους φέρουμε κοντά μας και να τους μάθουμε αργότερα το μεγαλείο της ελληνικής διαλέκτου, αφουγκραστήκαμε τις ανάγκες τους, τις μάθαμε πρώτα εμείς και κατόπιν τους τις διδάξαμε μέσα όμως από άλλες ατραπούς, μέσα από το φίλτρο της ηθικής, της αγάπης, της συναδελφικότητας και της άμιλλας, τους κάναμε ποδοσφαιρική ομάδα που άγγιξε πέρυσι την κορυφή, ομάδα ρομποτικής που διέπρεψε φέτος πανελληνίως, τους πήγαμε σε περίεργους και μοντέρνους διαγωνισμούς, ανακατευτήκαμε και εμείς μαζί τους σε εκδρομές και περιπάτους, φτιάξαμε ειδικά για αυτούς ιστοσελίδες και χρησιμοποιήσαμε το διαδίκτυο που τόσο αγαπούν για να τους ενώσει με τον Θεό και όχι να τους αποξενώσει από τον κόσμο. 
Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ευαγγέλιο
     Και όταν τα παιδιά της Ενορίας μας, στόμα με στόμα, από το σχολείο, από τους φίλους και τις παρέες τους, έμαθαν πως στην γειτονιά τους κάτι γίνεται, ήρθαν κοντά μας και από πίσω ακολούθησαν ανήσυχοι και οι γονείς τους, περίεργοι για να δουν αν  όλα αυτά που άκουσαν αληθεύουν. Άλλοι ενθουσιάστηκαν, άλλοι δυσκολεύτηκαν να κατανοήσουν την πλευρά αυτή της Εκκλησίας που μιλά διαφορετική γλώσσα από παλαιότερα αλλά είναι κοντύτερα στους νέους και τις ανάγκες τους, άλλοι πάλι, οι γηραιότεροι, οι πιο καχύποπτοι, οι πιο ιδιότροποι  εξ αυτών, μας κατέκριναν, μερικοί μας έβαλαν και εμπόδια, πρόσφατα δε μας "έκραξαν", για να χρησιμοποιήσω την γλώσσα που έμαθα από τα παιδιά σας, δημόσια. Κανείς, μα κανείς όμως, δεν έμεινε απαθής στην αναπάντεχη αλλαγή που επιτελείτε στον τόπο μας, στην θέα του νέου τους ναού που τώρα χτίζεται και μέχρι το Πάσχα θα τελειώσει η πρώτη φάση του, στα παιδιά τους που ενώ κερδίζουν σε διαγωνισμούς και παίρνουν διακρίσεις και κύπελλα και βραβεία, παράλληλα γεμίζουν την κατακόμβη τους, την υπόγεια προς το παρόν εκκλησιά τους, ντύνονται παπαδάκια και βοηθούν τους ιερείς στην Θεία Λατρεία, γεμίζουν και τα κατηχητικά σχολεία μας και ανθίζει ξανά ο μαραμένος τόπος μας που λεγόταν κατ' ευφημισμό "Ανθόκηποι" και τώρα έγινε πραγματικά ένα μπουκέτο μυρωδάτα άνθη, που η μυρωδιά του από τα κατορθώματα τους φθάνει στις δίπλα Ενορίες της Νέας Ευκαρπίας, τις ξεπερνά και αγγίζει και τις υπόλοιπες, φθάνει μέχρι την Μητρόπολη μας για να καλύψει μέσω του διαδικτύου όλες τις Μητροπόλεις, να γίνει γνωστή με τις επιδόσεις τους πανελληνίως και κατόπιν, η χάρις των Αγίων μας και η παρρησία τους στην μονάκριβη κόρη τους, την Παναγία μας, και τον Εγγονό τους Χριστό, έχοντας το χάρισμα της τεκνογονίας, να εξαπλωθεί σε όλον τον κόσμο, που πια ξέρει που θα απαλύνει τον πόνο της ατεκνίας του, θα προσκυνήσει τα ιερά Λείψανα τους και θα βρει ανακούφιση και γιατρειά στο πρόβλημα του.
Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ευαγγέλιο    Όμως ξέφυγα από το θέμα μας και άθελα μου σας παρέσυρα και εσάς, ίσως από χαρά για την πνευματική υγεία που αποπνέει πια το πρόσωπο των παιδιών της Ενορίας μας μέσα στην εκκλησία τους, ίσως γιατί και εσείς συμμερίζεστε τις ανησυχίες μου. Όμως αν το δούμε πιο σφαιρικά, και το θέμα μας πραγματικά είναι η ίαση του σεληνιαζομένου νέου του Ευαγγελίου, δηλαδή της νεολαίας μας, τότε μια χαρά στο θέμα μας ήμαστε, στον σωστό δρόμο, στον δρόμο που προσφέρει η Εκκλησία του Χριστού μας, στον Σταυρό, που την προηγούμεη εβδομάδα προσκυνήσαμε, στις εικόνες μας, που λίγο μετά την έναρξη της Αγίας Τεσσαρακοστής περιφέραμε, στην νηστεία, στην ελεημοσύνη, στην χαρά της Ορθοδοξίας και των Μυστηρίων που μας προσφέρει για να αμυνθούμε στον Σατανά που παραμονεύει εμάς και τα παιδιά μας.      
Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ευαγγέλιο
      Προσοχ κα γρήγορση λοιπόν. Κα ναθεώρηση τακτικς. πόφαση σταθερ χρειάζεται γι καταφυγ στν ληθιν Σωτήρα, τν Θε τς σωτηρίας, τν θεάνθρωπο Κύριο, πο ξακολουθητικ μς λέει· « γενε πιστος κα διεστραμμένη, ως πότε νέξομαι μν;». Κα παροτρύνει στοργικ λους μας, τους γονείς, τους δασκάλους, τους ιερείς, όλους εμάς τους Ανθοκηπιώτες...
 ...''Φέρετε αυτόν πρός με"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου