Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ "Των Αγίων ενδόξων ανεραιθέντων εθνομαρτύρων κατά την Μικρασιατικήν καταστροφήν 1918-1922 "

 Τη Κυριακή προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, μνήμην επιτελούμεν των Αγίων ενδόξων Νεομαρτύρων, των  εν τη Μικρά Ασία  ανεραιθέντων, από το 1918 έως το 1922. 
*Αγίου Χρυσοστόμου ιερομάρτυρος,  της εν Σμύρνη Εκκλησίας, *Επισκόπου Ζήλων Ευθυμίου,  *Μητροπολίτου Μοσχονησίων Αμβροσίου, *Μητροπολίτου Κυδωνιών Γρηγορίου,  *Μητροπολίτου Ικονίου Προκοπίου, *Τεσσαράκοντα δύο επωνύμων ιερομαρτύρων ιερομονάχων, πρεσβυτέρων και μοναχών και τριακοσίων τεσσαράκοντα και δύο αγνώστων ονομάτων ιερομαρτύρων κληρικών της εκκλησίας της Σμύρνης. *Εκατοντάδων χιλιάδων Ορθοδόξων Χριστιανών ανδρών, γυναικών και παιδίων Νεομαρτύρων,
μαρτυρησάντων, ως αγρίως βασανισθέντων και σφαγιασθέντων υπό των αλλοπίστων Τούρκων βαρβάρων εν τη αποστολική Μικρά Ασία.
       Χρέ­ος ἱ­ε­ρό κά­θε λα­οῦ εἶ­ναι νά ἐν­θυ­μεῖ­ται τά με­γά­λα γε­γο­νό­τα τῆς Ἱ­στο­ρί­ας του, καί τά χαρ­μό­συ­να καί τά θλι­βε­ρά. Γι­ά νά ἐ­μπνέ­ε­ται ἀ­πό τά πρῶ­τα καί νά δι­δά­σκε­ται ἀ­πό τά δεύ­τε­ρα.
      ­να ἱ­στο­ρι­κό γε­γο­νός, ἀλ­λοί­μο­νο, τρα­γι­κό γι­ά τό ἑλ­λη­νι­κό Ἔθνος, πού δέν πρέ­πει νά λη­σμο­νή­σου­με, εἶ­ναι ἡ Μι­κρα­σι­α­τι­κή Κα­τα­στρο­φή τοῦ 1922 καί τό ξε­ρί­ζω­μα δύ­ο σχε­δόν ἑ­κα­τομ­μυ­ρί­ων Ἑλ­λή­νων ἀ­πό ἕ­να γε­ω­γρα­φι­κό χῶ­ρο, ὅ­που ὁ ἑλ­λη­νι­σμός ἐ­πί μα­κρούς αἰ­ῶ­νες με­γα­λούρ­γη­σε καί δη­μι­ούρ­γη­σε τέ­τοι­ο πο­λι­τι­σμό, πού ἀ­κό­μη καί σή­με­ρα ἡ ἀν­θρω­πό­τη­τα θαυ­μά­ζει τά λεί­ψα­νά του.
       Στό βω­μό τό­τε τῆς Πί­στε­ως καί τοῦ Ἔ­θνους ὁ Μι­κρα­σι­α­στι­κός Ἑλ­λη­νι­σμός ἔ­δω­σε ἑ­κα­τόμ­βες μαρ­τύ­ρων καί ἡ­ρώ­ων. Ἀ­νά­με­σά τους πρώ­τη θέ­ση κα­τέ­χει ὁ Ἱ­ε­ρός Κλῆ­ρος τῆς Ἁ­γί­ας μας Ἐκ­κ­λη­σί­ας, ὅ­πως καί στήν πρω­το­χρι­στι­α­νι­κή ἐ­πο­χή τῶν δι­ω­γμῶν καί στά χρό­νι­α ἔ­πει­τα τῆς Τουρ­κι­κῆς σκλα­βι­ᾶς.
     ­πό τήν ἱ­ε­ρή αὐ­τή πα­ρά­τα­ξη ξε­χω­ρί­ζουν, ὡς κο­ρυ­φαῖ­οι στόν χρυ­σό κρί­κο τῆς μα­κρᾶς σει­ρᾶς τῶν Μι­κρα­σι­α­τῶν ἱ­ε­ρο­μαρ­τύ­ρων καί ἐ­θνο­μαρ­τύ­ρων, ὁ ἅ­γι­ος ἔν­δο­ξος ἐ­θνοϊερο­μάρ­τυς Μη­τρο­πο­λί­της Σμύρ­νης Χρυ­σό­στο­μος, κα­θώς καί οἱ ἄλ­λοι καλ­λί­νι­κοι νε­ο­μάρ­τυ­ρες, ἐ­πί­σκο­ποι, ἱ­ε­ρεῖς, δι­ά­κο­νοι, ἱ­ε­ρ­ο­μό­να­χοι, μο­να­χοί, καί λαϊ­κοί, πού, ὅ­πως ψάλ­λει ὁ ἱ­ε­ρός ὑ­μνο­γρά­φος, «ὑ­πέ­μει­ναν  ὑ­πέρ Πα­τρί­δος καί  Πί­στε­ως θά­να­τον» κα­θώς προ­σέ­φε­ραν στόν Χρι­στό καί στήν Ἑλ­λά­δα τούς ἑ­αυ­τούς τους «ἱ­ε­ρεῖ­α ἔμ­ψυ­χα, ὁ­λο­καυ­τώ­μα­τα λο­γι­κά».
     Ήρθαμε βέβαια εμείς οι νεοέλληνες, χρόνια αργότερα για να αναιρέσουμε όλη την Μικρασιατική ιστορία της καταστροφής του 1922, της γενεοκτονίας των προγόνων και όλα τα λυσσαλέα εγκλήματα των Τούρκων, οι ίδιοι εμείς οι ανιστόρητοι θέλουμε να αναφέρετε στα βιβλία των παιδιών μας, πως οι παππούς και οι γιαγιάδες μας το ΄22 "συνωστίζονταν" στο λιμάνι της Σμύρνης που πυρπόλησαν οι Τούρκοι και πως ολάκερη η Μικρά Ασία δεν υπέστη όλη αυτή την βαρβαρότητα και την ολοκληρωτική καταστροφή της μανίας των νεότουρκων αξιωματούχων που έπαιρναν ανενόχλητοι πια την εκδίκηση τους μετά από την ήττα που υπέστησαν οι Έλληνες εξαιτίας της εγκατάλειψης των Ευρωπαίων Συμμάχων μας που απροσδόκητα άλλαξαν πολιτική αφήνοντας ένα ολόκληρο έθνος στην τύχη του.   
      Και  η  εορτή αυτή των Μικρασιατών Αγίων μας, των Μαρτύρων της Εκκλησίας του Χριστού μας, αλλά και του Εθνους μας, έρχεται να διαψεύσει όλα αυτά τα πικρόχολα στόματα που μιλούν κατά του Έθνους μας και κατά της επίσημης Θρησκείας του Ελληνικού Κράτους, στόματα ελληνικά κατά τα άλλα και μάλιστα επίσημα, βουλευτών και υπουργών του Ελληνικού Κοινοβουλίου που θέλουν μια Ελλάδα χωρίς ιστορία, γλώσσα και θρησκεία, μια Ελλάδα χωρίς παράδοση χωρίς τις αξίες και τα έθιμα των προγόνων μας, αλλά θέλουν έναν ξένο για εμάς ευρωπαϊκό ή μάλλον έναν οικουμενικό πολιτισμό από όπου απουσιάζει το Ελληνορθόδοξο στοιχείο που τους ενοχλεί στα σχέδια τους.    
     ­πως γνω­ρί­ζε­τε ἀ­πό τά προ­η­γού­με­να ἔ­τη, ἡ Ἐκ­κ­λη­σί­α μας και η Ιερά Σύνοδοςβλέποντας όλη αυτή την σχεδιασμένη απόπειρα κατά της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού,  κα­θό­ρι­σε νά ἑ­ορ­τά­ζε­ται ἡ ἱ­ε­ρή μνή­μη τῶν ἁ­γί­ων αὐ­τῶν μαρ­τύ­ρων της Μικρασιατικής καταστροφής από το 1918-1922, αρχιερέων, ιερέων, ιερομονάχων και μοναχών, αλλά και των απλών λαϊκών, ανδρών , γυναικών ακόμα και παιδιών, κά­θε χρό­νο τήν Κυ­ρι­α­κή πρό τῆς Ὑ­ψώ­σε­ως τοῦ Τι­μί­ου Σταυ­ροῦ, πού ἐ­φέ­τος συ­μπί­πτει η Κυ­ρι­α­κή αυτή να είναι την 7η Σεπτεμβρίου, να βρίσκεται δηλαδή ενδιάμεσα των λατρευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων της Μεγάλης Πανηγύρεως μας για τους Αγίους προστάτες μας, τους Θεοπάτορες Ιωακείμ και Άννα.
       Έτσι τήν ἱ­ε­ρή μνή­μη τῶν ἁ­γί­ων καί ἐν­δό­ξων τού­των μαρ­τυ­ρι­κῶν μοά τι­μή­σουμε μέ κά­θε ἐκ­κ­λη­σι­α­στι­κή λα­μπρό­τη­τα εδώ στην Ενορία μας εντάσσοντας την εορτή τους μέσα στο τετραήμερο της Μεγάλης Πανηγύρεως μας και την Κυριακή 7η Σεπτεμβρίου μετά τον Όρθρο με τα "γράμματα" από την ιδιαίτερη φυλλάδα των Αγίων Μικρασιατών Εθνομαρτύρων, ποίημα του αειμνήστου Μητροπολίτου Πατρών, κυρού Νικοδήμου και την Θεία Λειτουργία, θα ακολουθήσει επιμνημόσυνος δέησις για όλους τους ανεραιθέντες Μάρτυρες της Μικρασιατικής καταστροφής από το 1918-1922, όλους όσους έχυσαν το αίμα τους για να προφυλάξουν την πατρίδα τους και τελικά να την χάσουν με τον χειρότερο τρόπο και έτσι να εκδιωχθούν όσοι απέμειναν ζωντανοί, να ξεριζωθούν από τον ευλογημένο τόπο της Μικρά Ασίας, ερχόμενοι στην Μητροπολιτική Ελλάδα και ξαναρχίζοντας εκ νέου την ζωή τους, τις περισσότερες φορές κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες.

        Εδώ δε στην Νέα Ευκαρπία της όμορφης και προσφυγικής Θεσσαλονίκης, έχουμε έναν λόγο επιπλέον να εορτάζουμε τους Αγίους εθνομάρτυρες της Μικρασιατικής καταστοφής αφού όπως υποδηλώνει και το όνομα της, "Νέα Ευκαρπία", κάποτε υπήρχε και μια άλλη παλαιά Ευκαρπία, ή "Ουσάκ", ή Ουσάκιον όπως το ξέρουμε οι περισσότεροι που είναι και ο τόπος καταγωγής των προγόνων που εκδιωγμένοι από τις εστίες τους έφθασαν έδώ σε έναν άλλο ευλογημένο τόπο της Θεσσαλονίκης, ιδρύοντας την Νέα Ευκαρπία, χτίζοντας τις ίδιες εκκλησιές που είχαν και στον τόπο τους, τον Αι Γιώργη και τον τον Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη και δημιουργώντας την νέα κοινωνία τους, την καινούργια πατρίδα τους και ιδρύοντας και τον Σύλλογο τους, τον Μικρασιατικό Σύλλογο "Ουσάκ" της Νέας Ευκαρπίας, για να μην ξεχαστούν ποτέ οι παραδόσεις και τα έθιμα των χαμένων μα όχι ξεχασμένων πατρίδων μας.   

       Εὐ­χό­με­θα, ἀ­γα­πη­τοί ἀ­δελ­φοί, ὁ ἅ­γι­ος ἐ­θνοϊ­ε­ρο­μάρ­τυς Χρυ­σό­στο­μος Σμύρ­νης καί οἱ ἄλ­λοι καλ­λί­νι­κοι μάρ­τυ­ρες, κλη­ρι­κοί καί λαϊ­κοί, νά σκε­πά­ζουν μέ τίς πρε­σβεῖ­ες τους ὅ­λους μας καί τό ἅ­γι­ο καί φω­τει­νό τους πα­ρά­δει­γμα νά μᾶς ἐ­μπνέ­ει καί νά αὐ­ξά­νει στίς καρ­δι­ές μας τήν ἀ­φο­σί­ω­σή μας πρός τόν Σω­τή­ρα Χρι­στό καί τήν ἀ­γά­πη μας πρός τήν ἔν­δο­ξη Πα­τρί­δα μας.
Χρόνια Πολλά!!!
*******
Λίγα λόγια για την φετινή Πανήγυρη μας από τον π. Χρυσόστομο Τελίδη.
         Εύχομαι από καρδιάς σε όλους όσους μας επισκέφθηκαν αυτές
τις τέσσερις προηγούμενες ημέρες των εκδηλώσεων της Μεγάλης Πανηγύρεως της Ενορίας μας, την Πέμπτη 8, Παρασκευή 9,  Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016, ως προσκυνητές ή πανηγυριστές ή απλοί επισκέπτες στον υπό ανέγερση Ναό μας. 
        Την 1η ημέρα, παραμονή της εορτής της Συνάξεως των Αγίων Θεοπατόρων το απόγευμα είχαμε την Λιτανεία της Εφεστίου Εικόνος του Ναού μας και των Ιερών Λειψάνων των Αγίων Θεοπατόρων και αργότερα τον Εσπερινό που ακολούθησε και τέλος στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που με πολύ αγάπη ετοιμάσαμε για όλους εσάς, μα δεν ήταν θέλημα Θεού να σας τις παρουσιάσουμε αφού έβρεχε ασταμάτητα. 
        Την 2η ημέρα, ανήμερα της Πανηγύρεως το πρωΐ, υποδεχθήκαμε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας, κ.κ Βαρνάβα, ο οποίος και ιερούργησε στην Θεία Λειτουργία που ακολούθησε και κατόπιν ανεβήκαμε όλοι μαζί, κλήρος και λαός, στον επάνω υπό ανέγερση Ναό μας, όπου και τελέσαμε δέηση υπέρ της συντόμου και πλήρους αποπερατώσεως του, ενώ το βράδυ τελέσαμε Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν των Αγίων μας μέχρι τις πρώτες πρωΐνες ώρες. 
        Την 3η ημέρα, σήμερα Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016 το απόγευμα, θα τελεστεί ο μεθεόρτιος Εσπερινός μαζί με το Κτητορικό Μνημόσυνο, αλλά και την Ιερά Παράκληση στους Άγιους Θεοπάτορες, τον Ιωακείμ και την Άννα, ενώ για το βράδυ 
έχουμε ετοιμάσει και πάλι όμορφες πολιτιστικές και λαογραφικές εκδηλώσεις, με γνωστούς τραγουδιστές και οργανοπαίκτες μένοντας πιστοί στην ελληνική παράδοση μας που θέλει  να εορτάζουμε τους Αγίους πρώτα μέσα στις εκκλησιές μας με προσευχές και Ακολουθίες και μετά στα προαύλια των ναών με χορούς κυκλωτικούς, μουσικές και τραγούδια και να χαιρόμαστε και να διασκεδάζουμε με αφορμή τις γιορτές τους και επίκεντρο τον Χριστό και την Εκκλησία Του.
        Την Κυριακή, τελευταία ημέρα των εορταστικών εκδηλώσεων, τελειώνει το Πανηγύρι μας με την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, όπου στο τέλος της θα διαβαστεί από τους ιερείς του Ναού μας η ευχή του Κολλύβου των Αγίων Εθνομαρτύρων της Μικρασιατικής καταστροφής του 1922, παρουσία μελών του Μικρασιατικού Συλλόγου "Ουσάκ" της Νέας Ευκαρπίας, ντυμένοι με τις παραδοσιακές στολές της Μικρά Ασίας και κραδαίνοντας με υπερηφάνεια το τιμημένο λάβαρο του δραστήριου Συλλόγου τους, αλλά και εκφωνώντας τον πανηγυρικό λόγο της ημέρας.
         Αυτός είναι ένας από τους ρόλος των Συλλόγων και των φορέων ενός τόπου, να δραστηριοποιούνται δηλαδή, γνωρίζοντας σε όλους μας, μικρασιάτες, ντόπιους ελλαδίτες, ποντίους, βλάχους, μακεδονίτες, θρακιώτες και σε οποιονδήποτε Έλληνα χτυπά δυνατά και υπερήφανα η καρδιά του, την ένδοξη ιστορία αυτού του όμορφου κομματιού της Ελλάδος μας, της Μικράς Ασίας, των  αλησμόνητων πατρίδων μας, όπως τόσο συγκινητικά την αποκαλούμε όλοι όταν αναφερόμαστε σε αυτήν, μια δική μας πατρίδα που και αυτή τόσο ταλαιπωρήθηκε, αλλά και που έδωσε ήρωες και Αγίους Εθνομάρτυρες,
 όπως ο Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης και άλλους Επίσκοποι, νέους , γέρους ακόμη και παιδιά πολλά εκ των οποίων ήταν νήπια και  σφαγιάσθηκαν από το τουρκικό μένος και την βαρβαρότητα ενός τόσο πολεμόχαρου και εχθρικού γείτονα μας, της Τουρκίας, που πάντα θα εποφθαλμιά τα εδάφη μας και την κυριαρχία μας σε αυτά, μα δεν θα αφήσει ο Θεός την ελληνορθόδοξη χώρα μας στα κακόβουλα και επιθετικά σχέδια τους, αλλά θα την προστατεύει μέσω των μυριάδων των Αγίων της, του Μονογενή Υιού Του Χριστού,
 της Παναγίας Μητέρας Του, αλλά και των γονέων της, που προστατεύουν ιδιαίτερα αυτό το κομμάτι της Ελλάδας μας, τους Ανθοκήπους της νέας Ευκαρπίας, γιατί εδώ χτίζουμε το "σπίτι" τους για να τους στεγάσουμε και να τους έχουμε κοντά μας, αποκούμπι και βακτηρίας στα μεγάλα και δύσκολα προβλήματα μας.
* οι φωτογραφίες του άρθρου είναι από προηγούμενες πανηγύρεις...     
Και του χρόνου...πρώτα ο Θεός!!
Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Τελίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου