Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ "Των Αγίων ενδόξων ανεραιθέντων εθνομαρτύρων κατά την Μικρασιατικήν καταστροφήν 1918-1922 "

 Τη Κυριακή προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, μνήμην επιτελούμεν των Αγίων ενδόξων Νεομαρτύρων, των  εν τη Μικρά Ασία  ανεραιθέντων, από το 1918 έως το 1922. 
*Αγίου Χρυσοστόμου ιερομάρτυρος,  της εν Σμύρνη Εκκλησίας, 
*Επισκόπου Ζήλων Ευθυμίου,  
*Μητροπολίτου Μοσχονησίων Αμβροσίου, 
*Μητροπολίτου Κυδωνιών Γρηγορίου,  
*Μητροπολίτου Ικονίου Προκοπίου, 
*Τεσσαράκοντα δύο επωνύμων ιερομαρτύρων ιερομονάχων,         πρεσβυτέρων και μοναχών και τριακοσίων τεσσαράκοντα και δύο αγνώστων ονομάτων ιερομαρτύρων κληρικών της εκκλησίας της Σμύρνης. 
*Εκατοντάδων χιλιάδων Ορθοδόξων Χριστιανών ανδρών, γυναικών και παιδίων Νεομαρτύρων, μαρτυρησάντων, ως αγρίως βασανισθέντων και σφαγιασθέντων υπό των αλλοπίστων Τούρκων βαρβάρων εν τη αποστολική Μικρά Ασία.
Ιερομάρτυρες 
και εθνομάρτυρες!!!

       Χρέ­ος ἱ­ε­ρό κά­θε λα­οῦ εἶ­ναι νά ἐν­θυ­μεῖ­ται τά με­γά­λα γε­γο­νό­τα τῆς Ἱ­στο­ρί­ας του, καί τά χαρ­μό­συ­να καί τά θλι­βε­ρά. Γι­ά νά ἐ­μπνέ­ε­ται ἀ­πό τά πρῶ­τα καί νά δι­δά­σκε­ται ἀ­πό τά δεύ­τε­ρα.
      ­να ἱ­στο­ρι­κό γε­γο­νός, ἀλ­λοί­μο­νο, τρα­γι­κό γι­ά τό ἑλ­λη­νι­κό Ἔθνος, πού δέν πρέ­πει νά λη­σμο­νή­σου­με, εἶ­ναι ἡ Μι­κρα­σι­α­τι­κή Κα­τα­στρο­φή τοῦ 1922 καί τό ξε­ρί­ζω­μα δύ­ο σχε­δόν ἑ­κα­τομ­μυ­ρί­ων Ἑλ­λή­νων ἀ­πό ἕ­να γε­ω­γρα­φι­κό χῶ­ρο, ὅ­που ὁ ἑλ­λη­νι­σμός ἐ­πί μα­κρούς αἰ­ῶ­νες με­γα­λούρ­γη­σε καί δη­μι­ούρ­γη­σε τέ­τοι­ο πο­λι­τι­σμό, πού ἀ­κό­μη καί σή­με­ρα ἡ ἀν­θρω­πό­τη­τα θαυ­μά­ζει τά λεί­ψα­νά του.
       Στό βω­μό τό­τε τῆς Πί­στε­ως καί τοῦ Ἔ­θνους ὁ Μι­κρα­σι­α­στι­κός Ἑλ­λη­νι­σμός ἔ­δω­σε ἑ­κα­τόμ­βες μαρ­τύ­ρων καί ἡ­ρώ­ων. Ἀ­νά­με­σά τους πρώ­τη θέ­ση κα­τέ­χει ὁ Ἱ­ε­ρός Κλῆ­ρος τῆς Ἁ­γί­ας μας Ἐκ­κ­λη­σί­ας, ὅ­πως καί στήν πρω­το­χρι­στι­α­νι­κή ἐ­πο­χή τῶν δι­ω­γμῶν καί στά χρό­νι­α ἔ­πει­τα τῆς Τουρ­κι­κῆς σκλα­βι­ᾶς.
     ­πό τήν ἱ­ε­ρή αὐ­τή πα­ρά­τα­ξη ξε­χω­ρί­ζουν, ὡς κο­ρυ­φαῖ­οι στόν χρυ­σό κρί­κο τῆς μα­κρᾶς σει­ρᾶς τῶν Μι­κρα­σι­α­τῶν ἱ­ε­ρο­μαρ­τύ­ρων καί ἐ­θνο­μαρ­τύ­ρων, ὁ ἅ­γι­ος ἔν­δο­ξος ἐ­θνοϊερο­μάρ­τυς Μη­τρο­πο­λί­της Σμύρ­νης Χρυ­σό­στο­μος, κα­θώς καί οἱ ἄλ­λοι καλ­λί­νι­κοι νε­ο­μάρ­τυ­ρες, ἐ­πί­σκο­ποι, ἱ­ε­ρεῖς, δι­ά­κο­νοι, ἱ­ε­ρ­ο­μό­να­χοι, μο­να­χοί, καί λαϊ­κοί, πού, ὅ­πως ψάλ­λει ὁ ἱ­ε­ρός ὑ­μνο­γρά­φος, «ὑ­πέ­μει­ναν  ὑ­πέρ Πα­τρί­δος καί  Πί­στε­ως θά­να­τον» κα­θώς προ­σέ­φε­ραν στόν Χρι­στό καί στήν Ἑλ­λά­δα τούς ἑ­αυ­τούς τους «ἱ­ε­ρεῖ­α ἔμ­ψυ­χα, ὁ­λο­καυ­τώ­μα­τα λο­γι­κά».
     Ήρθαμε βέβαια εμείς οι νεοέλληνες, χρόνια αργότερα για να αναιρέσουμε όλη την Μικρασιατική ιστορία της καταστροφής του 1922, της γενεοκτονίας των προγόνων και όλα τα λυσσαλέα εγκλήματα των Τούρκων, οι ίδιοι εμείς οι ανιστόρητοι θέλουμε να αναφέρετε στα βιβλία των παιδιών μας, πως οι παππούς και οι γιαγιάδες μας το ΄22 "συνωστίζονταν" στο λιμάνι της Σμύρνης που πυρπόλησαν οι Τούρκοι και πως ολάκερη η Μικρά Ασία δεν υπέστη όλη αυτή την βαρβαρότητα και την ολοκληρωτική καταστροφή της μανίας των νεότουρκων αξιωματούχων που έπαιρναν ανενόχλητοι πια την εκδίκηση τους μετά από την ήττα που υπέστησαν οι Έλληνες εξαιτίας της εγκατάλειψης των Ευρωπαίων Συμμάχων μας που απροσδόκητα άλλαξαν πολιτική αφήνοντας ένα ολόκληρο έθνος στην τύχη του.
      Και  η  εορτή αυτή των Μικρασιατών Αγίων μας, των Μαρτύρων της Εκκλησίας του Χριστού μας, αλλά και του Εθνους μας, έρχεται να διαψεύσει όλα αυτά τα πικρόχολα στόματα που μιλούν κατά του Έθνους μας και κατά της επίσημης Θρησκείας του Ελληνικού Κράτους, στόματα ελληνικά κατά τα άλλα και μάλιστα επίσημα, βουλευτών και υπουργών του Ελληνικού Κοινοβουλίου που θέλουν μια Ελλάδα χωρίς ιστορία, γλώσσα και θρησκεία, μια Ελλάδα χωρίς παράδοση χωρίς τις αξίες και τα έθιμα των προγόνων μας, αλλά θέλουν έναν ξένο για εμάς ευρωπαϊκό ή μάλλον έναν οικουμενικό πολιτισμό από όπου απουσιάζει το Ελληνορθόδοξο στοιχείο που τους ενοχλεί στα σχέδια τους.    
     ­πως γνω­ρί­ζε­τε ἀ­πό τά προ­η­γού­με­να ἔ­τη, ἡ Ἐκ­κ­λη­σί­α μας και η Ιερά Σύνοδοςβλέποντας όλη αυτή την σχεδιασμένη απόπειρα κατά της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού,  κα­θό­ρι­σε νά ἑ­ορ­τά­ζε­ται ἡ ἱ­ε­ρή μνή­μη τῶν ἁ­γί­ων αὐ­τῶν μαρ­τύ­ρων της Μικρασιατικής καταστροφής από το 1918-1922, αρχιερέων, ιερέων, ιερομονάχων και μοναχών, αλλά και των απλών λαϊκών, ανδρών , γυναικών ακόμα και παιδιών, κά­θε χρό­νο τήν Κυ­ρι­α­κή πρό τῆς Ὑ­ψώ­σε­ως τοῦ Τι­μί­ου Σταυ­ροῦ.
           Ε­φέ­τος συ­μπί­πτει η Κυ­ρι­α­κή αυτή να είναι την 13η Σεπτεμβρίου 2015, να βρίσκεται δηλαδή αμέσως μετά των λατρευτικών και των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Μεγάλης Πανηγύρεως μας για τους Αγίους προστάτες μας, τους Θεοπάτορες Ιωακείμ και Άννα, που τελέστηκε με κάθε μεγαλοπρέπεια και λαμπρότητα την 7η, 8η και 9η Σεπτεμβρίου 2015. 
     Έτσι στην Ενορία μας την Κυριακή αυτή θα τι­μή­σουμε μέ κά­θε ἐκ­κ­λη­σι­α­στι­κή λα­μπρό­τη­τα, αρχικά με τον Όρθρο της εορτής από την ιδιαίτερη φυλλάδα των Αγίων Μικρασιατών Εθνομαρτύρων, ποίημα του αειμνήστου Μητροπολίτου Πατρών, κυρού Νικοδήμου και κατόπιν με την Θεία Λειτουργία, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει η ευχή των κολλύβων για όλους τους ανεραιθέντες Μάρτυρες της Μικρασιατικής καταστροφής από το 1918-1922, όλους όσους έχυσαν το αίμα τους για να προφυλάξουν την Ορθόδοξη πίστη αλλά και την πατρίδα τους και τελικά να την χάσουν με τον χειρότερο τρόπο και έτσι να εκδιωχθούν όσοι απέμειναν ζωντανοί, να ξεριζωθούν από τον ευλογημένο τόπο της Μικρά Ασίας, ερχόμενοι στην Μητροπολιτική Ελλάδα και ξαναρχίζοντας εκ νέου την ζωή τους, τις περισσότερες φορές κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες.

        Εδώ δε στην Νέα Ευκαρπία της όμορφης και προσφυγικής Θεσσαλονίκης, έχουμε έναν λόγο επιπλέον να εορτάζουμε τους Αγίους εθνομάρτυρες της Μικρασιατικής καταστοφής αφού όπως υποδηλώνει και το όνομα της, "Νέα Ευκαρπία", κάποτε υπήρχε και μια άλλη παλαιά Ευκαρπία, ή "Ουσάκ", ή Ουσάκιον όπως το ξέρουμε οι περισσότεροι που είναι και ο τόπος καταγωγής των προγόνων που εκδιωγμένοι από τις εστίες τους έφθασαν έδώ σε έναν άλλο ευλογημένο τόπο της Θεσσαλονίκης, ιδρύοντας την Νέα Ευκαρπία, χτίζοντας τις ίδιες εκκλησιές που είχαν και στον τόπο τους, τον Αι Γιώργη και τον τον Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη και δημιουργώντας την νέα κοινωνία τους, την καινούργια πατρίδα τους και ιδρύοντας και τον Σύλλογο τους, τον Μικρασιατικό Σύλλογο "Ουσάκ" της Νέας Ευκαρπίας, για να μην ξεχαστούν ποτέ οι παραδόσεις και τα έθιμα των χαμένων μα όχι ξεχασμένων πατρίδων μας.   

       Εὐ­χό­με­θα, ἀ­γα­πη­τοί ἀ­δελ­φοί, ὁ ἅ­γι­ος ἐ­θνοϊ­ε­ρο­μάρ­τυς Χρυ­σό­στο­μος Σμύρ­νης καί οἱ ἄλ­λοι καλ­λί­νι­κοι μάρ­τυ­ρες, κλη­ρι­κοί καί λαϊ­κοί, νά σκε­πά­ζουν μέ τίς πρε­σβεῖ­ες τους ὅ­λους μας καί τό ἅ­γι­ο καί φω­τει­νό τους πα­ρά­δει­γμα νά μᾶς ἐ­μπνέ­ει καί νά αὐ­ξά­νει στίς καρ­δι­ές μας τήν ἀ­φο­σί­ω­σή μας πρός τόν Σω­τή­ρα Χρι­στό καί τήν ἀ­γά­πη μας πρός τήν ἔν­δο­ξη Πα­τρί­δα μας.  
      Επίσης ευχόμαστε μέσω του κυριακάτικου άρθρου της ιστοσελίδας μας, Καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά στους μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου των Ανθοκήπων της ΝέαςΕυκαρπίας και του 4ου Νηπιαγωγείου μας, όπου στα σχολειά τους βρέθηκε την Παρασκευή της 11ης Σεπτεμβρίου 2015 το πρωΐ τελώντας τον καθιερωμένο Αγιασμό της νέας σχολικής χρονιάς, ο ιερέας μας, Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Τελίδης, αλλά τις ίδιες ευχές μας στέλνουμε και σε όλους τους μαθητές της χώρας μας που σπουδάζουν μέσα σε δύσκολες και πρωτόγνωρες για την πατρίδα μας συνθήκες, μα καταφέρνουν να διαπρέπουν και να είναι σε επίπεδα μόρφωσης εφάμιλλα  ίσως και καλύτερα των ευρωπαϊκών και άλλων σχολείων. 
Καλή και ευλόγημένη 
σχολική χρονιά!!!   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου