Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ (κατά Λουκά ιδ΄, 16 - 24) "ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ"


"Η παραβολή του Μεγάλου Δείπνου"


Το κάλεσμα από τον Χριστό.
      Ή σημερινή εύαγγελική περικοπή είναι γνωστή ώς παραβολή του Μεγάλου Δείπνου. Κάποιος άνθρωπος, είπε ό Κύριος, «έποίησε δείπνον μέ­γα»· έκανε μεγάλο βραδινό συμπόσιο καί κάλε­σε πολλούς. Τί συμβολίζει όμως αύτό τό «μέγα δείπνον»; Κυρίως συμβολίζει τή χαρά καί τήν άπόλαυση τής αιώνιας Βασιλείας. Τά άγαθά τού Παραδεί­σου. Αύτοί πού θά άξιωθούν νά συμμετάσχουν στό ούράνιο αύτό πανηγύρι θά καθήσουν μαζί μέ πλήθος άγγέλων καί άγίων καί θά ψάλ­λουν μαζί τους ύμνους δοξολογίας πρός τόν Βα­σιλέα καί Δεσπότη τών άπάντων, τόν Κύριο καί Θεό, τόν χορηγό κάθε άγαθού. Τί μεγάλη τιμή νά μας καλεί ό Θεός σέ ένα τέτοιο πανηγύρι! Στήν πανευφρόσυνη καί αιώνια χαρά τού Παραδείσου! «Μακάριοι οι εις τό δείπνον τού γάμου τού άρνίου κεκλημένοι», σημειώνει ό εύαγγελιστής Ιωάννης στην Άποκάλυψη. Είναι μακάριοι οι κα­λεσμένοι στό δείπνο τού γάμου τού Άρνίου, διό­τι θά μετέχουν στήν αιώνια χαρά καί μακαριότη­τα (Άποκ. ιθ' 9). Ποιός μπορεί νά άρνηθεί τέτοια τιμητική πρόσ­κληση;
 Οι Προφάσεις μας...
     Κι΄ομως υπάρχουν άνθρωποι που απορρίπτουν την τιμητική πρόσκληση με διάφορες προφάσεις, όπως φαίνεται άπό τή συνέχεια της παραβολής: «Και ήρξαντο άπό μιας παραιτείσθαι πάντες»... Ό ένας είπε ότι είχε δουλειά στό χωράφι, άλλος πήγαι­νε νά δοκιμάσει τά βόδια πού άγόρασε, κι ό τρίτος είπε ότι είναι νιόπαντρος καί γι' αύτό δέν μπορούσε τάχα νά έλθει. Δηλαδή όλοι οι προσκεκλημένοι άπορροφήθηκαν άπό τις βιοτικές μέριμνες καί τις σαρκικές τους διαθέσεις καί άδιαφόρησαν γιά τήν πρόσκληση τού άρχοντα, ό όποιος τούς καλούσε νά γίνουν συμμέ­τοχοι στή χαρά της βασιλείας του.
    Όλες αύτές οι προφάσεις άποδεικνύουν ότι οι άνθρωποι αύτοί δέν είχαν συνειδητοποιήσει τήν αξία της προσκλή­σεως πού είχαν λάβει. Γι' αύτό καί δέν έκαναν σωστή ιεράρχηση τών έργασιών τους.
       Ίσως όμως κάτι παρόμοιο συμβαίνει καί στή δική μας ζωή. Μάς καλεί ό Θεός σέ ζωή πνευματική, άνώτερη, κι έμείς μέ­νουμε συχνά προσκολλημένοι στις γήι­νες άπολαύσεις φθαρτών άγαθών. Κάθε Κυριακή κτυπά ή καμπάνα καί μάς κα­λεί στήν έκκλησία, άλλά δυστυχώς μερι­κοί δέν άνταποκρινόμαστε στό κάλεσμά της, προβάλλοντας διάφορες εύλογοφανείς προφάσεις. Μάς δίνεται ή δυνατό­τητα νά άκούσουμε ή νά μελετήσουμε τόν λόγο τού Θεού, καί λέμε: «δέν έχω χρόνο». Έρχεται καιρός νά έξομολογηθούμε, καί διαρκώς τό άναβάλλουμε.
       Άς προσέξουμε πολύ! Οι έπιλογές μας σ' αύτήν έδώ τή ζωή καθορίζουν τό αι­ώνιο μέλλον μας. Δέν συγκρίνονται οι πρόσκαιρες άπολαύσεις ή οι βιοτικές μέ­ριμνες μέ τά άγαθά πού μάς προσφέρει ό Κύριος μέσα στήν 'Εκκλησία Του. 'Άς μήν τά άρνηθούμε μέ όποιες τυχόν προ­φάσεις. 'Ο πανάγαθος Θεός μάς έχει κα­λέσει όλους γιά νά σωθούμε. Εμείς είμα­στε έλεύθεροι νά άποδεχθοϋμε ή όχι τήν κλήση Του.
 Όχι μόνο κλητοί άλλα, καί εκλεκτοί.
     Ή σημερινή εύαγγελική περικοπή έπισφραγίζεται μέ τήν κατηγορηματική δια­βεβαίωση τού Κυρίου: «Πολλοί εισί κλη­τοί, ολίγοι δέ έκλεκτοί». Δηλαδή, πολ­λοί είναι οι καλεσμένοι στή Βασιλεία τού Θεού, λίγοι όμως είναι οι έκλεκτοί, πού έχουν τις άρετές καί θά κληρονομήσουν τή Βασιλεία αύτή.
    Αξίζει νά έπισημάνουμε τή σαφή αρι­θμητική διαφορά. Ενώ είναι πολλοί οι προσκεκλημένοι, λίγοι είναι αύτοί πού άνταποκρίνονται στήν πρόσκληση. Καί σέ άλλο σημείο ό Θεάνθρωπος μάς δια­βεβαίωσε ότι, σέ άντίθεση μέ τόν πλατύ καί εύρύχωρο δρόμο πού όδηγεί στήν άπώλεια καί εύκολα τόν άκολουθούν οι πολλοί, ή όδός πού όδηγεί στήν ούράνια Βασιλεία είναι «στενή καί τεθλιμμένη» καί «ολίγοι εισίν οι εύρίσκοντες αύτήν»!
      Σέ μια έποχή όπου κριτήριο γιά τις έπιλογές μας συχνά είναι ή πλειοψηφία, σ' έναν κόσμο πού έκμεταλλεύεται στό έπακρο τή δύναμη της μάζας· καθώς κι έμείς στήν καθημερινότητά μας βλέπου­με ότι οι έπιλογές μας διαμορφώνονται άνάλογα μέ τό περιβάλλον γύρω μας καί τή δικαιολογία «έτσι κάνουν όλοι»· άς άκούσουμε τή φωνή τού Κυρίου πού εί­ναι ξεκάθαρη: «Πολλοί εισί κλητοί, ολίγοι δέ έκλεκτοί».
     Άς μή μάς παρασύρει λοιπόν τό πλή­θος. Εμείς άς προσέξουμε το εξαιρετικό αυτό  κάλεσμα πού μάς άπευθύνει ό Κύριος 'Ιη­σούς. Μάς καλεί στήν 'Εκκλησία Του σέ νέα, άναγεννημένη ζωή, μακριά άπό τήν άμαρτία. Ζωή άγιότητος, σύμφωνη μέ τό θέλημά Του. Άν άνταποκριθούμε στήν τι­μητική πρόσκληση, 'Εκείνος μέ τήν άπει­ρη άγάπη Του θά μάς χαρίσει άφθαρτα καί ούράνια δώρα καί θά μάς καταστήσει κληρονόμους τής Βασιλείας Του.

Καλή και ευλογημένη Κυριακή σ' όλους σας!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου